med anledning av prop. 1993/94:214 En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.

Motion 1993/94:Bo34 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)
I regeringens proposition 1993/94:214 föreslås en
sammanslagning av Lantmäteriverket och Centralnämnden
för fastighetsdata till en myndighet.
Uppdragsverksamheterna skall skiljas från
myndighetsuppgifterna och bolagiseras och enligt
propositionen är detta ett första steg till att ytterligare
verksamhet skall avskiljas och bolagiseras eller privatiseras.
Till skillnad från de flesta övriga län har Lantmäteriet i
Norrbotten utvecklats och kunnat hålla en starkt
decentraliserad organisation. Det är framför allt länets
storlek och dess kommunstruktur som gjort att man tvingats
ta särskilda hänsyn både vid organisation och
resurstilldelning.
Vi befarar att de förslag som nu presenteras i
propositionen präglas av visst storstadstänkande och att
förslagen, om de genomförs med de ytterligare
organisationsförändringar som varslas om i propositionen,
kommer att innebära försämringar då myndigheten på sikt
kan tvingas bland annat till en regional centralisering. Om
så skulle vara fallet skulle det innebära en påtaglig
försämring i Norrbottens län innebärande bland annat att
vissa av länets inlandskommuner i framtiden kommer att ha
20--30 mil till närmaste kontor med
fastighetsbildningskompetens.
En sådan försämring bör därför avvisas och riksdagen
bör därför enligt vårt förmenande uttala sig för ett
bibehållande av den nuvarande decentraliserade
organisationen för Lantmäteriet i Norrbottens län.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ett bibehållande av en
decentraliserad organisation för lantmäteriet i Norrbottens
län.

Stockholm den 19 april 1994

Sten-Ove Sundström (s)

Bruno Poromaa (s)

Åke Selberg (s)

Leif Marklund (s)

Monica Öhman (s)

Ewa Hedkvist Petersen (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-19 Bordläggning: 1994-04-20 Hänvisning: 1994-04-21

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)