med anledning av prop. 1993/94:205 Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst

Motion 1993/94:Sf38 av Jan Fransson m.fl. (s, m, fp)

av Jan Fransson m.fl. (s, m, fp)
I ovannämnda proposition föreslås lokal
försöksverksamhet med finansiell samordning mellan
socialförsäkring, hälso- och sjukvård samt socialtjänst.
Propositionen har föregåtts av en rapport utarbetad av
en arbetsgrupp (Ds 1994:15). I sammanfattningen av denna
rapport sägs att det finns en strävan att utveckla samarbetet
inom och mellan kommunala verksamheter men att olika
system för finansiering, skilda huvudmannaskap för
närliggande verksamheter och varierande
myndighetskulturer emmelertid kan utgöra hinder för en
samverkan orienterad mot enskilda individers behov.
Av just dessa skäl påbörjas ett samarbete -- en process i
södra Skaraborg. Det är ett arbete för hälsa där
kommunerna Falköping, Tidaholm, Mullsjö och Habo
ingår tillsammans med arbetsförmedlingarna och
försäkringskassorna i området. Dessutom kommer
studieförbund och andra folkrörelser att medverka.
Processen syftar till att med gemensamma resurser från
de uppräknade samhällsorganen och utifrån de enskilda
människornas behov och möjligheter i samverkan skapa
jordmån för ett gott liv. De medborgare som stimuleras att
delta i den verksamhet som nu håller på att starta är
personer med hinder av något slag för ett bra liv (arbetslösa,
arbetshandikappade, långtidssjuka m.fl.).
Verksamheten planeras utifrån varje deltagares
situation. Då uppstår i många fall problem för den enskilde.
De bestämmelser som reglerar ersättning till individen gör
det i många fall omöjligt med individuell planering. I södra
Skaraborg har man ansett det möjligt att de olika
samhällsorganen kan samverka utan att för den skull ändra
lagstiftningen. Däremot visar det sig vara hinder då det
gäller stödet till den enskilde.
För att arbetet för hälsa i södra Skaraborg skall få önskat
resultat utifrån den enskildes situation bör därför
arbetsmarknads- och socialdepartementen medge att
föreståndarna på arbetsförmedlingarna och
försäkringskassorna i området kan besluta om avvikelser
vad gäller regler för stöd till de enskilda personerna som
deltar i nämnda verksamhet och där det bedöms vara till
fördel för deltagarnas hälsa och utveckling.
Hälsoarbetet i södra Skaraborg kommer att följas och
utvärderas av Statens institut för psykosocial miljömedicin
vid Karolinska institutet (prof Lennart Levi och doc
Kristoffer Konarski). Det kan vara lämpligt att arbetet i
södra Skaraborg också ingår i den utvärdering som bl.a.
Socialstyrelsen skall göra av den i propositionen föreslagna
försöksverksamheten med finansiell samordning osv.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att det planerade hälsoarbetet i
södra Skaraborg bör ingå i utvärderingen av den finansiella
samordningen.

Stockholm den 15 april 1994

Jan Fransson (s)

Bengt Rosén (fp)

Sten Svensson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)