med anledning av prop. 1993/94:181 Slopad årlig fordonsskatt för vissa äldre motorfordon

Motion 1993/94:Sk36 av Carl G Nilsson (m)

av Carl G Nilsson (m)
Enligt huvudregeln är motorcyklar, personbilar,
lastbilar, bussar, traktorer, motorredskap, tunga
terrängvagnar och släpvagnar skattepliktiga, om de är eller
bör vara upptagna i bilregistret och inte är avställda. För
alla skattepliktiga fordon tas fordonsskatt ut.
Mot bakgrund av att äldre fordon, utom i extremfall,
endast används som hobbyfordon som körs korta sträckor
för uppvisning och klubbutflykter, har regeringen föreslagit
att personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar av en
årsmodell som är 30 år eller äldre befrias från fordonsskatt.
Äldre traktorer lockar många människors intresse.
Gamla traktorer från före andra världskriget samt 1940- och
1950-talen renoveras och visas upp på samma sätt som äldre
bilar och motorcyklar. Liksom dessa körs även äldre
traktorer endast korta sträckor och används heller inte som
bruksfordon.
Traktorer av årsmodell som är 30 år eller äldre bör därför
också befrias från fordonsskatt, i likhet med vad som
föreslås för personbilar, lastbilar, bussar och motorcyklar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att fordonsskatt ej skall tas ut för
traktorer som är 30 år eller äldre.

Stockholm den 21 mars 1994

Carl G Nilsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-21 Bordläggning: 1994-03-22 Hänvisning: 1994-03-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)