med anledning av prop. 1993/94:169 Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen

Motion 1993/94:T54 av Harriet Colliander m.fl. (nyd)

av Harriet Colliander m.fl. (nyd)
Propositionen
I propositionen framläggs förslag om att regeringen
betalar ut bidrag till kollektivtrafiksatsningar samt att
lånegarantier skall ges om 260 miljoner kronor så att
förberedelsearbeten för de vägtullsfinansierade
vägprojekten kan fortsätta i Göteborgsregionen.
Inledning
Ny demokrati har i en trafikmotion till riksdagen
klargjort hur vi ser på en alltför stor utbyggnad av
storstädernas vägsystem. Vad man snabbt konstaterar är att
miljöaspekten är en av de avgörande orsakerna till att vi
skall bygga alla de s k paketen. De svenska
lobbyorgansiationerna från främst byggindustrin har
mycket lyckosamt inplanterat de storskaliga lösningarna
hos politiker och beslutsfattare. Dessutom ämnar man
enligt nuvarande förslag finansiera paketen med biltullar.
Nej till biltullar
Vi anser att det är en medborglig rättighet att åka in till
städer och samhällen för att tex göra våra inköp, utan att
erlägga biltullar vid städernas infarter. Biltullar är
fördelningspolitiskt förkastligt. Biltullar skall förbjudas.
Vägavgifter bör dock kunna användas vid mycket speciella
tillfällen, tex Öresundsbron, som en del i finansiering av
infrastrukturen.
Avgasutsläpp snart lösta
Vad politiker och beslutsfattare missat är att när alla
dessa s k paket är färdigbyggda finns förmodligen inte den
miljöförstörande bilen kvar i samhället. Som bekant anslår
riksdagen på initiativ från Ny demokrati 120 miljoner i
forskning kring elhybridbilen. Med denna bil så är
miljöproblemet löst. Med andra ord så försvinner
argumentet att miljön förbättras med de sk paketen. Kvar
skulle bilisterna stå med stora anläggningar och dyra
räkningar som skall betals med biltullar enligt regeringens
förslag.
Ny demokrati och miljön
Ny demokrati anser att en god miljö är en av
förutsättningarna för vår framtida överlevnad. Vi vill därför
stödja konstruktiva förslag för att förbättra miljön och
effektivisera vår resursanvändning. Miljöfrågorna skall
behandlas utifrån en bedömning av vilka konsekvenser och
vilken nytta vi i ett långt perspektiv kommer att få av
föreslagna åtgärder. Effekterna av olika åtgärder inom
skilda områden skall förutsättningslöst ställas mot varandra
så att största möjliga miljöförbättring uppnås med minsta
störning av t ex trafiken och till lägsta kostnader för
konsumenten.
Flaskhalsar
Det är inte absolut nödvändigt att lägga ut miljardbelopp
på vägbyggen i storstadsområdena. Det kan räcka med att
bygga bort de värsta flaskhalsarna. Därtill är det viktigt att
vi får en trafikplanering värd namnet. God vägstandard och
förnuftiga lösningar på trafikplatser, korsningar,
anslutningar o s v gör att trafiken flyter bättre och utsläppen
minskar. En katalysatorutrustad bil har nästan inga utsläpp
alls vid jämn hastighet, oavsett om det är 60 eller 110
km/tim.
Kulturmiljöer och kommande marknader
I stället för att våldföra sig på städernas kulturmiljöer,
med oreparabla mastodontprojekt borde man inrikta sig på
teknikutveckling t ex elhybrid. Man sparar en enorm massa
pengar som kan investeras på ett för samhället
(samhällsekonomiskt) lämpligare sätt, tex att färdigställa
motorvägstriangeln mellan de tre största städerna,
motorvägen Ljungskile till Norge, snabbspåret Stockholm
till Sundsvall, förbättra kommunikationerna i sydöstra
Sverige som snart är vår port mot en gigantisk marknad på
andra sidan Östersjön mm.
Resultat av för höga avgifter och skatter
Vi anser att Sveriges nuvarande välstånd till stor del
bygger på den svenska bilindustrins framgångar. 14% av
Sveriges totala export 1990 producerades av bilindustrin. Vi
har en duktig bilindustri. Men bilindustrin är starkt
exportberoende, 85 procent 1991. Därför behöver svensk
bilindustri en stark hemmamarknad för att kunna sälja sina
bilar. Sverige är beroende av bilindustrin och dess
underleverantörer av en fungerande arbetsmarknad. Blir
bilarna beskattade för hårt med olika pålagor kommer vi till
en gräns där folk upphör att köpa bilar av den typ som
produceras i Sverige. Konsekvensen blir att bilindustrin i
Sverige måste dra ner på sin personal, med känt resultat.
Vårt förslag
Kollektivtrafiken måste göras attraktivare och
effektivare. Dock måste målet vara att kollektivtrafiken
mer skall stå för sina egna kostnader. Idag
skattesubventioneras kollektivtrafiken alltför mycket. De 1
610 miljoner kronor som regeringen föreslår har vi inte
någon annan uppfattning om.
Göteborgsöverenskommelsens vägdel skall enligt
förslaget finansieras med biltullar. Man ämnar sålunda
dränera Göteborgarna på pengar som dessa så väl behöver
till sin dagliga konsumtion, samt med konsekvenser som vi
redovisat tidigare i denna motion. Biltullar minskar
tillväxten i samhället i det längre perspektivet. Biltullar
skall förbjudas.
Det har också framkommit under ärendets gång att
behovet av alla föreslagna vägprojekt i Göteborgsregionen
inte är relevanta. I stället för en tillväxthöjande effekt för
området skulle projekten få den motsatta effekten. Vi anser
att man i stället skall satsa på de projekt som kan lösa ett
antal knutar i trafiken, dvs flaskhalsar. De medel som
behövs till infrastrukturutbyggnad av vägdelen i
Göteborgsområdet skall tas via statsbudgeten under en
period av minst tio år. Det särskilda finansieringsbolag som
regering föreslår behövs inte och sålunda ej heller några
lånegarantier om 260 miljoner kronor.
Ny demokratis förslag i denna motion skall ses som en
viljeförklaring i samarbete med Ny demokratis lokalpartier.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen avslår proposition 1993/94:169 delarna 3
och 4,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att förbjuda biltullar för
finansiering av Göteborgs infrastrukturutbyggnad,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att finansiera Göteborgs
trafiklösningar via statsbudgeten,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att sluta utreda förslag om
biltullsystem,
5. att riksdagen, vid avslag på yrkandena 3 och 4, som sin
mening ger regeringen till känna att det bör anordnas
nationell eller regional folkomröstning om biltullars
införande eller icke införande.

Stockholm den 18 april 1994

Harriet Colliander (nyd)

Bert Karlsson (nyd)

Kenneth Attefors (nyd)

Max Montalvo (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-04-18 Bordläggning: 1994-04-19 Hänvisning: 1994-04-20
Yrkanden (10)