med anledning av prop. 1993/94:158 Vissa fiskeripolitiska frågor

Motion 1993/94:Jo31 av Magnus Persson m.fl. (s)

av Magnus Persson m.fl. (s)
Frågan om fiskeavgift på Vänern är en lång följetong
som många av oss inom vår region mött i skilda
sammanhang. Utredningar har tid efter annan tillsatts för
att behandla denna infekterade fråga. Ständigt och jämt har
det förts en rad invändningar däremot och frågan har hittills
stannat på utredningsstadiet.
Fiskeriverket har nu äntligen föreslagit en
fiskevårdsavgift på Vänern vilket vi som bor och verkar runt
Vänern hälsar med stor tillfredsställelse. Vi förutsätter att
regeringen följer utredningsförslaget och inom kort
återkommer till riksdagen med förslag i frågan.
Laxfond Vänern har med varierande framgång verkat
under årens lopp och tillfört Vänern betydande resurser i
form av fiskevårdande åtgärder. Smoltutsättning av smålax
är en viktig form för att kunna säkra ett fortsatt fiske på
Vänern. Laxfonden söker utöver fiskevården satsa på en
rad miljövårdande åtgärder, samtidigt som fonden skapar
arbetstillfällen med kombinerad turism i olika former runt
omkring Vänern. För att finansiera en överlevnad av såväl
yrkes- som fritidsfisket på Vänern krävs betydande
satsningar bl.a. i form av en ökad smoltutsättning etc.
Reproduktion av lax och öring i tillrinnande vattendrag med
Klarälven och Gullspångsälven kräver sina
investeringskostnader för att vi för all framtid skall kunna
bevara våra unika fiskestammar i Vänern.
Vänerhav och dess omgivning hälsar med andra ord en
fiskevårdsavgift välkommen. En fiskevårdsavgift som
förhoppningsvis kan bidra och ge oss alla ett framtida
eldorado i form av ett ökat fiske och en därmed
sammanhängande ökad turism på vårt lands största
innanhav.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen begär att regeringen återkommer med
förslag till en allmän fiskevårdsavgift för Vänern.

Stockholm den 17 mars 1994

Magnus Persson (s)

Britt Bohlin (s)

Jan Fransson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)