med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi52 av Birgitta Dahl m.fl. (s)

av Birgitta Dahl m.fl. (s)
Regeringen föreslår i kompletteringspropositionen, att
delpensionen begränsas till att avse ersättning med 65 % av
det inkomstbortfall, som följer av en minskning av
arbetstiden med högst tio timmar per vecka. Den
begränsade minskningen av arbetstiden föreslås också gälla
egenföretagare. Regeringen föreslår vidare, att en
försäkrad skall ha rätt till delpension först fr.o.m. det år, då
han fyller 62 år. Dessa ändringar föreslås träda i kraft den
1 juli 1994. Enligt propositionen skall den som ansöker om
delpension före ikraftträdandet ha rätt till delpension enligt
nuvarande beräkningsregler. Ytterligare en övergångsregel
föreslås med innebörden, att den gamla åldersgränsen skall
finnas kvar för den som söker delpension efter
ikraftträdandet men före den 1 januari 1995 och avser att
börja ta ut delpension före årsskiftet 1994/95.
Förslaget i propositionen beräknas medföra successivt
minskade utgifter för delpensionsförsäkringen. Vid
utgången av budgetåret 1998/99 beräknas utgifterna
understiga kostnaderna för en oförändrad
delpensionsförsäkring med 2,1 miljarder kronor i 1994 års
priser.
Besparingar inom den allmänna pensioneringen
I samband med den s.k. krisuppgörelsen mellan
regeringen och oss socialdemokrater hösten 1992
aktualiserades olika alternativ till nödvändiga besparingar
på pensionsområdet. Vi kom då överens med regeringen
om en höjning av pensionsåldern till 66 år fr.o.m. år 1994.
Vid riksdagsbehandlingen av förslaget om höjd
pensionsålder ställdes förslaget i relation till det
bekymmersamma läget på arbetsmarknaden. Enligt vår
uppfattning skulle en höjning av pensionsåldern då
ytterligare försämra läget på arbetsmarknaden. Riksdagens
beslut innebar dock att pensionsåldern skulle höjas på sikt,
men att frågan om tidpunkten för en sådan höjning
överlämnades till pensionsarbetsgruppen. Regeringen
aktualiserade också, i samband med frågans behandling i
pensionsarbetsgruppen, såväl en höjning av pensionsåldern
som ett avskaffande av delpensioneringen.
Pensionsarbetsgruppen avlämnade sitt slutbetänkande i
februari i år. Förslaget innehöll regler om en flexibel
pensionsålder. Men i betänkandet fastslogs, att normen för
pensionsåldern såväl i det nuvarande som i det framtida
pensionssystemet skulle vara oförändrad, 65 år. Vidare
skulle den flexibla pensionsåldern minska behovet av en
framtida delpensionsförsäkring. Förslaget innebar därför,
att delpensionsförsäkringen kunde avvecklas på lite längre
sikt för att vara helt avvecklad år 2004. Resultatet av den
uppgörelse som träffades i pensionsarbetsgruppen blev, att
vissa besparingar inom delpensionsförsäkringen måste ske
redan nu. Vi var dock aldrig beredda att följa regeringens
förslag om ett omedelbart avvecklande av delpensionen.
Med vårt agerande i pensionsarbetsgruppen har vi
lyckats bibehålla den allmänna pensionsåldern vid 65 år.
Samtidigt har vi klarat att behålla en delpensionsförsäkring
med rimliga villkor.
Förändringar i delpensionsförsäkringen
Delpensionsförsäkringens syfte är att ge äldre
förvärvsarbetande möjlighet att få en mjuk övergång från
förvärvsarbete till ålderspension.
Regeringens förslag innebär för det första en höjning av
åldersgränsen för rätt till delpension från nuvarande 60 till
62 år. Vidare begränsas möjligheterna till nedtrappning från
nuvarande högst 23 timmar per vecka till högst 10 timmar
per vecka. Kompensationsnivån vid delpensionering
föreslås bibehållas vid 65 % av inkomstbortfallet.
Med hänsyn till den besvärliga ekonomiska situation,
som vårt land befinner sig i, är vi beredda att acceptera vissa
besparingar inom pensionssystemet. Vi vill dock göra
besparingarna på ett annorlunda och rimligare sätt än
regeringen. Vår utgångspunkt är att pensionsåldern skall
vara 65 år. Vår viktigaste prioritering när det gäller
delpensionen är att hålla nere åldersgränsen för rätt till
delpension. Vi förordar därför, att åldersgränsen sätts vid
61 år, vilket också är den lägsta ålderspensionsgräns som
föreslås gälla i det nya pensionssystemet.
Den sänkta åldersgränsen för delpension som blir
följden av vårt förslag innebär ökade utgifter för
försäkringen i förhållande till regeringens förslag. Vi har
därför accepterat att genomföra begränsningar i
försäkringen för att åstadkomma lika stora besparingar som
i regeringsförslaget. Delpensionsförsäkringen har varit
mycket uppskattad, inte minst beroende på de goda
ekonomiska villkor, som varit förknippade med
delpensionering enligt dagens regler, detta inte minst med
tanke på skatteeffekterna. Regeringens förslag innebär,
som nämnts, en minskning av möjligheterna till
nedtrappning av arbetstiden med maximalt tio timmar per
vecka. Vi anser mot den här bakgrunden, att en sänkning
av kompensationsnivån från delpensionsförsäkringen till 55
% av inkomstbortfallet kan accepteras, utan att de
ekonomiska möjligheterna att ta delpension minskar på ett
mera betydande sätt.
Förändringarna i delpensionsförsäkringen avses träda i
kraft den 1 juli 1994. Regeringens utformning av
övergångsregler i samband med förändringarna har inte
blivit lyckad. Dessa regler gör det nämligen möjligt för
envar, som avser att ta ut delpension ganska långt fram i
tiden, att få rätt till sådan pension enligt nuvarande regler.
Enligt vår uppfattning är det inte rimligt med så löst
utformade övergångsbestämmelser. Vi föreslår därför att
rätten till delpension enligt nuvarande regelsystem
förbehålls den som söker delpension före den 1 juli 1994
med avsikt att börja ta ut pensionen under innevarande år.
De förändringar vi föreslagit i försäkringen i förhållande
till regeringens förslag gör det möjligt att inom samma
ekonomiska ram åstadkomma rimligare villkor än de som
föreslagits av regeringen. Vi förutsätter att erforderlig
lagtext utarbetas inom utskottet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar om sådan ändring i regeringens
förslag, att åldersgränsen för rätt till delpension fastställs till
61 år,
2. att riksdagen beslutar att kompensationsnivån inom
delpensionsförsäkringen fastställs till 55 %,
3. att riksdagen beslutar att övergångsreglerna utformas
så, att den som ansöker om delpension före ikraftträdandet
tillerkänns delpension enligt äldre bestämmelser, under
förutsättning att delpension tas ut för tid före den 1 januari
1995.

Stockholm den 10 maj 1994

Birgitta Dahl (s)

Börje Nilsson (s)

Lena Öhrsvik (s)

Nils-Olof Gustafsson (s)

Margareta Israelsson (s)

Maud Björnemalm (s)

Bengt Lindqvist (s)

Widar Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)