med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi48 av Marianne Carlström m.fl. (s)

av Marianne Carlström m.fl. (s)
Tandläkarutbildningen i Göteborg
I proposition 1993/94:150 föreslår regeringen att
utbildningsuppdragen inom det odontologiska
utbildningsområdet skall minskas på grund av ett förväntat
överskott av tandläkare under överskådlig framtid. För
tandläkarutbildningen i Göteborg föreslås en halvering av
det årliga intaget av studerande från 80 till 40 platser.
För Göteborgsregionen får detta regionalpolitiska
effekter med större negativa följdverkningar än de
föreslagna neddragningarna på andra orter i landet.
Att tandläkarutbildningen behöver minskas är vi
överens med regeringen om, men vi anser att en annan
geografisk profil på neddragningen är önskvärd. En
halvering i Göteborg är väl drastisk av bl.a. följande skäl:
Den odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet har
den mest framstående odontologiska forskningen i Sverige
och intar en stark internationell tätposition inom ett antal
profilområden bl.a. implantologi. Göteborg har genom sin
framgångsrika forskning i konkurrens erhållit lika stora
anslag från bl.a. MFR som de andra fakulteterna
tillsammans.Tandvården i Göteborg, som sedan 1989
ansvarar för vård, lokaler och utrustning i anslutning till
grundutbildning och forskning, har genom en omfattande
koncentration av specialoch specialistvård skapat den
största patientvolymen i landet knuten till grundutbildning
och forskning. En stor patientbas är en garanti för en
konkurrenskraftig tandläkarutbildning för Europa.
Fakulteten och Tandvården har i samarbete skapat en
framgångsrik internationell Postgraduateutbildning som
dels skapar externa intäkter dels breddar basen för
forskarrekrytering och ytterligare tillväxt av
vidareutbildning.En stark internationell
vidareutbildning av tandläkare är en garanti för kvalité i
tandläkarutbildningen.I samverkan strävar Fakulteten
och Göteborgs kommun Tandvården att skapa ett regionalt
centrum för vård, vidareutbildning och forskning för hela
västra Sverige.
Utvecklingsarbete pågår inom en rad områden och bl.a.
har Tandvården i Göteborg och Tandvården i
Bohuslandstinget skapat och drivit frisktandvården under
tre år, vilket aktivt bidragit till förslaget om premietandvård
i den nya tandvårdsförsäkringen. Framtiden ställer nya
krav, inte minst genom den nya tandvårdsförsäkringen som
innebär en omställning av den totala tandvården och kräver
stora utbildningsinsatser av all tandvårdspersonal.
Odontologiska fakulteten i Göteborg har mycket goda
förutsättningar att möta framtidens behov, men det innebär
att en relativt stor volym på antalet tandläkarstuderande
måste bibehållas, eller att andra resurser tillskapas,
eftersom minskad utbildning också medför minskad
forskning och utveckling.
Vi anser att reduceringen av antalet utbildningsplatser
vid Odontologiska fakulteten i Göteborg minskas eller att
resursbehoven tillgodoses på annat sätt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om minskningen av antalet
utbildningsplatser vid odontologiska fakulteten vid
Göteborgs universitet.

Stockholm den 10 maj 1994

Marianne Carlström (s)

Anders Nilsson (s)

Lahja Exner (s)

Sverre Palm (s)

Ingegerd Sahlström (s)

Britt Bohlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)