med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi47 av Doris Håvik m.fl. (s)

av Doris Håvik m.fl. (s)
Odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet
I proposition 1993/94:150 föreslår regeringen att
utbildningsuppdragen inom det odontologiska
utbildningsområdet skall minskas mot bakgrund av
förväntat överskott av tandläkare. För odontologisk
utbildning och forskning vid Göteborgs universitet får detta
allvarliga konsekvenser.
Vid riksdagens behandling av regeringens proposition
1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg
behandlades en motion, 1992/93:Ub110 (s, m, fp, c, kds,
nyd, v), med förslag att odontologiska fakulteten vid
Göteborgs universitet skulle tillföras totalt 7,7 Mkr utöver
regeringens förslag.
Bakgrunden till motionen var att fakulteten sedan
anslagsomläggningen 1977 disponerat ett lägre anslag för
forskning och forskarutbildning än övriga odontologiska
fakulteter i landet. Orsakerna till detta har visat sig ligga i
en felbedömning vid anslagsomläggningen 1977, en
felbedömning som kan få mycket allvarliga konsekvenser
vid anslagsomläggningen 1993.
Gränsdragningen mellan anslag för grundutbildning och
anslag för forskning/forskarutbildning gjordes på ett sådant
sätt 1977 att medel avsedda för forskning och
forskarutbildning kom att föras till
grundutbildningsanslaget. Anslaget för forskning och
forskarutbildning blev därmed för lågt.
Utskottet konstaterade att motionärernas beskrivning
av anslagsuppdelningen år 1977 var riktig. Liknande
problem på grund av tidigare felaktigheter kunde enligt vad
utskottet hade erfarit också förekomma på andra håll inom
universitet och högskolor. Av utbildningsutskottets
betänkande framgår vidare att utskottet erfarit att man
inom regeringskansliet övervägde möjligheterna att vid
införandet av det nya resurstilldelningssystemet lösa
problem av detta slag som uppkommit. Utskottet
konstaterade mot den bakgrunden att man inte var beredd
att anvisa ytterligare medel till odontologiska fakulteten i
Göteborg.
Till följd av den diskussion som uppstod kring
medelsfördelningen vid universitetet uppdrog
departementet åt en auktoriserad revisor att närmare
utreda anslagens användning vid fakulteten.
Uppdraget bestod i att fastställa hur medlen vid
fakulteten disponerats för dels grundutbildning, dels
forskning och forskarutbildning under perioden 1977--1993.
Universitetet tog fram allt relevant underlag och redovisade
i en PM hur utvecklingen varit.
I revisorns redovisning till departementet anförs
följande:
Jag har tagit del av nämnda PM och utan invändningar
kontrollerat den matematiska riktigheten av gjorda
beräkningar. Uppgifterna om tillhandahållna
årsstudieplatser har jag inte kontrollerat.
I PM:en dras slutsatsen att i universitetets sektorsanslag
för vårdyrken ingått medel för universitetets odontologiska
forskning och forskarutbildning, medel som för 1993/94
uppgått till drygt 8 Mkr. Denna slutsats bygger på följande
antaganden.
1. den genomsnittliga kostnaden per årsstudieplats vid
Göteborgs universitet borde 1976/77 ha legat på ca 17 tkr,
dvs ungefär på samma nivå som i Lund 2. 
det totala anslaget 1977/78 skulle ha blivit detsamma
även om en annan fördelning gjorts mellan
fakultetsanslaget och sektorsanslaget 3. 
den procentuella utvecklingen av fakultetsanslaget
skulle ha varit oförändrad även om det totala anslaget
fördelats på annat sätt 1977/78.
Under förutsättning att ovanstående antaganden är
korrekta, vilket jag saknar möjlighet att bedöma, stämmer
slutsatsen att fakultetsanslaget till Göteborgs universitet år
1993/94 skulle ha uppgått till 26 885 tkr i stället för ca 18 748
tkr.
Under perioden 1977--1993 har den felaktigt gjorda
fördelningen av resurserna inte haft någon praktiskt
betydelse då budgeten för verksamheten utgått från de
totala resurserna och någon gränsdragning mellan de skilda
ändamålen inte gjorts. I anslagsframställningar under åren
har en samlad bedömning gjorts av resurserna, universitetet
har anfört att dessa varit knappa och att förstärkning till
forskningen var angelägen.
Vid införandet av det nya resurstilldelningssystemet
1993 blev effekterna av det alltför högt beräknade anslaget
för odontologisk grundutbildning allvarliga. En del av de
resurser som var avsedda för odontologisk forskning och
forskarutbildning i Göteborg kom att ligga i resurserna för
odontologisk grundutbildning och fördelas till samtliga
högskolor med odontologisk grundutbildning. Anslaget för
odontologisk forskning och forskarutbildning i Göteborg
kom att bli drygt 8 Mkr för lågt.
Den tidigare nämnda motionen och departementets
utredning kom inte att leda till någon förändring av det
odontologiska fakultetsanslaget vid Göteborgs universitet.
Resurserna för forskning och forskarutbildning har därmed
minskats med ca 8 Mkr. När nu regeringen föreslår att även
grundutbildningen skall minska blir de sammanlagda
effekterna mycket allvarliga. Regeringens förslag innebär
att grundutbildningen till tandläkare i Göteborg halveras.
Lågt anslag till forskning och forskarutbildning och
minskning av resurserna som svarar mot ca 40 platser i
grundutbildningen ger sammantaget en effekt som
äventyrar den fortsatta verksamheten. Förutsättningarna
för Göteborgs universitet att genom omfördelning inom
universitetet dämpa effekterna är mycket begränsade. Den
framgångsrika odontologiska forskningen vid universitetet
som varit mycket betydelsefull för landet är nu hotad. Det
är inte rimligt att framgångsrik forskning och
forskarutbildning skall behöva äventyras på grund av
tekniska förändringar i ett resurstilldelningssystem.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av att korrigera de
felaktigheter i resurstilldelningssystemet som kommit att
drabba odontologiska fakulteten vid Göteborgs universitet.

Stockholm den 10 maj 1994

Doris Håvik (s)

Lahja Exner (s)

Anders Nilsson (s)

Lennart Nilsson (s)

Owe Andréasson (s)

Britt Bohlin (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)