med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi35 av Lars Sundin och Elver Jonsson (fp)

av Lars Sundin och Elver Jonsson (fp)
I propositionen föreslår regeringen i bilaga 6
(Kommunikationsdepartementet) att ytterligare 1,6
miljarder kronor anslås till anslaget Underhållsåtgärder för
sysselsättning och tillväxt. Regeringen kommer att fördela
medlen på våra län. Totalt kommer därmed 2,8 miljarder
kronor att anslås på detta anslag budgetåret 1994/95.
Det är tillfredsställande att mycket pengar avsätts till
dessa ändamål. Arbetslösa får en chans till meningsfulla
jobb samtidigt som våra vägar rustas upp. Vi vill dock att
riksdagen gör ett tillkännagivande till regeringen att
regeringen speciellt beaktar Älvsborgs län och dess behov
av vägupprustning vid fördelning av medlen på länen.
Vägnätet i Älvsborgs län
Behovet av en upprustning av vägnätet i Älvsborgs län
är stort. Det finns ca 130 mil grusvägar inom det allmänna
vägnätet. Detta motsvarar 30 % av det statliga vägnätet i
länet. Många av dessa vägar har dessutom låg bärighet.
Älvsborgs län tillhör de län i landet som har det sämsta
landsbygdsvägnätet. Detta faktum har också konstaterats
av kommunikationsministern i en frågedebatt i riksdagen
den 19 april i år.
De största bristerna i vägnätet finns i Dalsland och
Sjuhäradsbygden. I dessa områden är det Bengtsfors,
Färgelanda, Dals Eds och Melleruds kommuner i Dalsland
som har de sämsta vägarna med en stor andel grusvägar. I
Sjuhäradsbygden gäller detta förhållande främst för
Ulricehamns, Svenljunga och Tranemo kommuner. I vår
har situationen varit särskilt besvärlig på grund av den
kraftiga tjällossningen. I början av april var 25 % av länets
vägar avstängda för tung trafik, och i Dalsland var
situationen så besvärlig så att upp till halva vägnätet var
föremål för begränsningar.
Att så många av våra vägar är avstängda för tung trafik
under delar av året kan ej få fortsätta. Det drabbar våra
företag som ej kan få fram sina produkter i tid och som
därmed får onödiga kostnadsökningar genom att
transportkostnaderna ökar. I Sjuhäradsbygden ligger en
stor del av småföretagen i småorter utmed de mindre vägar
som drabbas av begränsningar, och i Dalsland är det främst
skogsindustrin med sina virkestransporter som drabbas av
vägavstängningar. Det är alltså kärnan i dessa länsdelars
näringsliv som drabbas av det dåliga vägnätet. Kan
vägstandarden ej höjas så riskerar länets arbetsmarknad att
på ett drastiskt sätt halka efter det övriga landet i den
konjunkturuppgång som vi nu är inne i.
Regeringen bör därför särskilt beakta Älvsborgs läns
dåliga vägstandard när man skall fördela de 2,8 miljarderna
till vägunderhåll mellan länen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av medel till
vägunderhåll i Älvsborgs län.

Stockholm den 6 maj 1994

Lars Sundin (fp)

Elver Jonsson (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)