med anledning av prop. 1993/94:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m (kompletteringsproposition)

Motion 1993/94:Fi32 av Gudrun Schyman m.fl. (v)

av Gudrun Schyman m.fl. (v)
Sammanfattning

För Vänsterpartiet är minskad arbetslöshet det
överordnade målet för den ekonomiska politiken. Att fler
kommer ut på den ordinarie arbetsmarknaden är inte bara
bra i sig, det är också en grundläggande förutsättning för en
sanering av de offentliga finanserna. Men också det
omvända gäller: Arbetslösheten kan inte minskas rejält
utan att räntorna faller och det kräver minskade offentliga
underskott. Därför lägger Vänsterpartiet ett alternativ till
regeringens finansplan som inte bara ger fler i arbete utan
också ett väsentligt minskat underskott.

Sverige håller på att få en generation ungdomar som
aldrig haft ett reguljärt arbete. Om det nu i den pågående
konjunkturuppgången inte går att åstadkomma en radikal
ökning av antalet förvärvsarbetande så kommer Sverige
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-05-10 Bordläggning: 1994-05-16 Hänvisning: 1994-05-17

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (127)