med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

Motion 1993/94:A43 av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)

av Harriet Colliander och Laila Strid-Jansson (nyd)
Vi kan i allt väsentligt hålla med om vad regeringen
anfört beträffande målen för jämställdhetspolitiken (avsnitt
4.2). Vi menar dock att delmålet ''lika villkor och
förutsättningar för kvinnor och män i fråga om företagande,
arbete, anställnings- och andra arbetsvillkor samt
utvecklingsmöjligheter'' måste ges en högre prioritet
särskilt i fråga om kravet på lika lön för lika arbete. Trots
den i politiska sammanhang ofta uttalade ambitionen har
utjämningen av löneskillnaderna avstannat.
Löneskillnaderna tycks faktiskt återigen öka till männens
förmån. Det är nödvändigt att sätta upp ett tidsrelaterat mål
inom vilket lönediskrimineringen måste vara minimerad.
Det bör inte vara orimligt att sätta tiden till tre år.
För Ny Demokrati är den personliga friheten av
grundläggande betydelse. Familj och barn måste i första
hand vara föräldrarnas ensak och inte statens. Staten skall
inte styra föräldrarnas val i fråga om vem som skall vara
hemma och ta hand om barn. Det bestämmer föräldrarna
gemensamt. Med hänsyn härtill kan vi inte acceptera
regeringens förslag beträffande fäders uttag av
föräldraledighet, dvs förslaget om ändring i
föräldraförsäkringen och förslaget om information och
opinionsbildning om föräldraledighet.
Ny Demokrati har tidigare yrkat att ersättningsnivån i
föräldraförsäkringen sänks från 90 % till 80 % (mot
1993/94:Sf271). Även regeringen föreslår nu en sådan
sänkning, dock med undandtag för 30 dagar för vardera
föräldern. Vi vidhåller vårt yrkande.
Vi anser inte att det finns skäl att byråkratisera
jämställdhetspolitiken och att öka statens utgifter. Vi
avvisar därför förslaget om länsexperter för
jämställdhetsfrågor.

Hemställan

Med hänvsisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om högsta prioritet för målet ''lika
lön för lika arbete'',
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att målet ''lika lön för lika
arbete'' skall uppnås inom viss tid, förslagsvis tre år,
3. att riksdagen avslår regeringens förslag beträffande
föräldraförsäkringen,
4. att riksdagen avslår förslaget om information och
opinionsbildning om föräldraledighet,
5. att riksdagen beslutar sänka ersättningsnivån i
föräldraförsäkringen från 90 % till 80 %,
6. att riksdagen avslår förslaget om länsexperter för
jämställdhetsfrågor.

Stockholm den 17 mars 1994

Harriet Colliander (nyd)

Laila Strid-Jansson (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (12)