med anledning av prop. 1993/94:147 Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar

Motion 1993/94:A42 av My Persson och Inger René (m)

av My Persson och Inger René (m)
Regeringen har förelagt riksdagen två propositioner som
på flera sätt hör ihop. Den ena är proposition 1993/94:148
om vårdnadsbidrag, den andra är proposition 1993/94:147
om jämställdhetspolitiken.
Vad gäller den sistnämnda har regeringen här lagt in
förslag om förändringar av föräldraförsäkringen, både vad
avser kompensationsnivåer och vad avser vem som skall ha
rätt till förmånerna. Regeringens förslag innebär i denna del
att en månad i föräldraförsäkringen skall vara förbehållen
fadern.
Moderata Samlingspartiet avvisade på sin partistämma i
november 1993 tankarna på en så kallad pappamånad.
Skälet till detta är att det tvång som en pappamånad innebär
strider mot moderat ideologi och inte tilltror människor att
själva kunna råda över arbetsfördelningen inom familjen.
Vi ser förslaget om en pappamånad som en komponent
i en familjepolitisk uppgörelse, där vårdnadsbidraget är den
stora delen. Mot denna bakgrund är det enligt vår mening
olyckligt att regeringen valt att lägga de båda förslagen i två
olika propositioner som remitteras till olika utskott.
Vi utgår dock ifrån att de båda förslagen, d v s
vårdnadsbidraget respektive förändringarna i
föräldraförsäkringen, kommer att behandlas samtidigt och
att detta innebär att en pappamånad inte kommer att
införas om ett vårdnadsbidrag ej bifalls av riksdagen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att en ''pappamånad'' införs endast
i det fall riksdagen bifaller förslaget om införande av
vårdnadsbidrag.

Stockholm den 17 mars 1994

My Persson (m)

Inger René (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)