med anledning av prop. 1993/94:143 Brottsoffren i blickpunkten - en brottsofferfond och andra åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning

Motion 1993/94:Ju23 av Margitta Edgren m.fl. (fp)

av Margitta Edgren m.fl. (fp)
Brottsoffermyndigheten till Malmö
I proposition 1993/94:143 föreslår regeringen att en ny
brottsoffermyndighet inrättas. Malmö har en lång och
gedigen erfarenhet av insatser för brottsoffer. Därför
föreslår vi att den nya myndigheten lokaliseras till Malmö--
Lund-regionen. Det behov av forsknings- och
utvecklingsarbete som framhålls i propositionen är
ytterligare ett motiv till att placera myndigheten nära ett
universitet med juridisk fakultet, som finns i Lund.
Vi anser att det är på tiden att brottsoffren sätts i
centrum och ges uttalat samhälleligt stöd: därför är vi
positiva till propositionens grundtankar. Men vi anser att
det nya måste bygga vidare på de insatser som trots allt
redan gjorts. Vårt lands första brottsofferjour startades
redan 1980 i Malmö. Jouren fick genom ett liberalt initiativ
kommunalt stöd, följdaktligen finns redan i Malmö stor
erfarenhet av utvecklingsinsatser för brottsoffer. Speciellt
kunnande om brottsoffer har utvecklats genom åren i
Malmö hos polis, socialförvaltning, kriminalvård och
Kvinnojourerna. I sammanhanget kan även nämnas att
Sverige, genom Malmös satsning på brottofferjour, kom att
knytas till den internationella brottsofferorganisationen
The European Forum for Victim Services.
Även idén om den nu existerande internationella
brottsofferdagen den 22 februari föddes i Malmö.
Till detta kommer att i Malmö finns hovrätt, tingsrätt,
länsrätt och åklagarmyndighet m.m. Detta erbjuder bl.a
goda möjligheter för växeltjänstgöring och inlåning av
personal. I promemorian Brottsoffer i Blickpunkten --
åtgärder för att stärka brottsoffrens ställning, Ds 1993:29,
framhålls det stora behovet av kunskap om brottsoffren och
deras situation. Det uttalas bl a att brottsoffermyndigheten
dels bör ha en framåtsyftande och opinionsbildande roll,
dels bör verka som ett centralt organ för
kunskapsutveckling och kunskapsförmedling. Den blivande
myndighetens roll som kompetenscentrum betonas och då
särskilt dess uppgift att inhämta ny kunskap från
universitet, högskolor, forskningsråd,
sektorsforskningsorgan m.fl. Som aktuella forsknings- och
utvecklingsområden anges medicin, rättsvetenskap,
psykologi, kriminologi eller annan samhällsvetenskaplig
forskning.
Den nya myndigheten förväntas även stimulera
forskning samt aktivt verka för att resultaten från angelägen
forskning och utvecklingsverksamhet sammanställs. Det
angelägna i att forskningsarbetet är tvärvetenskapligt
inriktat betonas, likaså att myndigheten initierar vissa
forsknings- och utvecklingsprojekt samt helst också
bedriver eget forsknings arbete. Förutsättningen för en
tvärvetenskaplig verksamhet är givetvis att myndigheten
har kvalificerade forskare inom ett flertal olika discipliner
att samverka med.
I Lund finns Nordens mest kompletta och största
universitet i omedelbar närhet till Europas övriga
universitet och högskolor. Bland annat kan nämnas den
samhällsvetenskapliga fakulteten, där Lund har lång
tradition inom Socialhögskolan. Socialhögskolans
forskningsavdelning har i snart ett decennium arbetat med
program som bör ha stor relevans för den nya myndigheten.
Likaså finns en juridisk fakultet.
I promemorian påtalas även vikten av utbildning och
fortbildning. Självfallet finns även inom detta område lång
och väldokumenterad erfarenhet och kunskap inom Lunds
universitet.
Med hänvisning till vad som ovan angivits anser vi det
klart framgå att Malmö--Lund-regionen är den mest
lämpade platsen för den nya Brottsoffermyndigheten.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär att den planerade
brottsoffermyndigheten lokaliseras till Malmö--Lund-
regionen.

Stockholm den 16 mars 1994

Margitta Edgren (fp)

Siw Persson (fp)

Kjell Arne Welin (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-03-17 Bordläggning: 1994-03-21 Hänvisning: 1994-03-22

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)