med anledning av prop. 1993/94:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94

Motion 1993/94:Sk33 av Rolf Clarkson (m)

av Rolf Clarkson (m)
Riksdagen har med anledning av beslutet om
Postverkets bolagisering givit regeringen till känna att
regeringen bör återkomma till riksdagen med ett förslag om
lägre mervärdesskatt på brevbefordran. Enligt riksdagens
mening bör mervärdesskatten för sådana tjänster utgå med
12 procent.
I samband med ärendets behandling i trafikutskottet har
distributionen av periodiska medlemsblad avseende vissa
organisationer aktualiserats. Enligt gällande
mervärdesskattelag är framställning av en sådan
publikation undantagen från skatteplikt. Skattefriheten
omfattar även s.k. kringtjänster som framställaren
tillhandahåller i samband härmed. Hit räknas sådana
tjänster som framställaren tillhandhåller utgivaren som
t.ex. falsning, skärning, häftning, kuvertering, sortering
samt transport till posten.
Med anledning härav har utskottet i sitt betänkande
uttalat att skattefriheten även bör inrymma postbefordran
under förutsättning att framställaren ikläder sig
skyldigheten att även svara för distributionen till
organisationens medlemmar.
Regeringen har i propositionen inte kommenterat
utskottets ställningstagande i detta hänseende. Det kan
tolkas på så sätt att regeringen instämmer i utskottets
uppfattning.
Enligt min mening torde det inte råda något tvivel om
att denna tolkning är korrekt. Det har emellertid i
anslutning till riksdagsbeslutet framkommit en viss
osäkerhet på marknaden. Skattemyndigheten har i något
sammanhang uttalat att till skattefria kringtjänster hos
framställaren kan inte inrymmas postbefordran.
Jag finner det därför angeläget att riksdagen i samband
med behandlingen av ifrågavarande proposition undanröjer
eventuella oklarheter avseende aktuella medlemsblad. I
den mån det fordras ändring i gällande
mervärdesskattelagstiftning får det ankomma på utskottet
att utforma densamma.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen beslutar att det skattefria undantaget av
kringtjänster avseende vissa publikationer även innefattar
postbefordran i enlighet med vad som anförts i motionen.

Stockholm den 25 januari 1994

Rolf Clarkson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-01-27 Hänvisning: 1994-02-08

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)