med anledning av prop. 1992/93:242 Minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor

Motion 1992/93:Bo49 av Sten Söderberg (-)

av Sten Söderberg (-)
Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att de särskilda reglerna i
bostadsförsörjningslagen om skyldighet för en kommun att
upprätta och redovisa bostadsförsörjningsprogram tas bort.
Detsamma gäller reglerna om skyldighet att informera om
bostadsmarknadsläget. Varje kommun får själv bestämma i
vilka former den vill bedriva sådan verksamhet i
fortsättningen. Det föreslås också att reglerna om
skyldighet att förmedla ansökningar om statliga lån och
bidrag samt i övrigt medverka i administrationen av statens
stöd till bostäder slopas.
Vidare föreslås att de särskilda reglerna i
bostadsförsörjningslagen om skyldighet för en kommun att
anordna avgiftsfri bostadsförmedling tas bort, liksom
möjligheten för regeringen att förordna om kommunal
bostadsförmedling. En kommun får själv besluta om den
skall bedriva bostadsförmedling och om avgift skall tas ut
för förmedlingens tjänster. Reglerna om avgifter för
yrkesmässig bostadsförmedling tillämpas även i fråga om
kommunernas avgiftsuttag. Också reglerna om kommunal
bostadsanvisningsrätt föreslås avskaffade.
 Bostadsförsörjningslagen och lagen om kommunal
bostadsanvisningsrätt föreslås bli upphävda vid utgången av
juni 1993. En regel om rätt för en kommun att använda
kommunala medel för att lämna enskilda hushåll
ekonomiskt stöd till boendet tas vid samma tidpunkt in i en
särskild lag.
Allmänna synpunkter
Jag är orolig för att förslaget leder till förstärkt
segregation och att kommunerna får svårare att hjälpa de
svaga grupperna på bostadsmarknaden. Särskilt de nya
svenskarna kan drabbas.
Förslaget innebär också risk för godtycke från
kommunernas sida -- det är det som kallas lokala
förutsättningar.
Jag är också kritisk mot att man tar bort systemet med
kommunal borgen.
Mitt förslag är att bostadsförsörjningslagen behålls!

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen avslår proposition 1992/93:242.

Stockholm den 7 april 1993
Sten Söderberg (-)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Bostadsutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-04-21 Bordläggning: 1993-04-22 Hänvisning: 1993-04-23

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)