med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T83 av Ulf Björklund (kds)

av Ulf Björklund (kds)
I propositionen föreslås att riksväg 64, söder om
Kristinehamn, riksväg 48 och riksväg 26 skall ingå i det
nationella stamvägnätet med åtföljande standardhöjning.
Inlandskommunernas ekonomiska förening, IEF,
bildades 1989 och har som medlemmar ett tjugotal
kommuner i stråket Mariestad -- Gällivare längs
inlandsvägen. Det kan noteras att samtliga kommuner på
denna sträcka där vägen passerar genom kommuncentrum
ingår som medlemmar i föreningen. Inlandsvägen har, från
Kristinehamn mot Filipstad, Vansbro, Mora och vidare norr
ut upp till Gällivare, sitt ursprung i byggandet av
inlandsbanan. Hela tiden har också inlandsvägen fungerat
som ett parallellobjekt till inlandsbanan. För inlandsvägens
utveckling har ett projektsamarbete, sedan många år
tillbaka, etablerats med kommuner söder om Mariestad i
stråket Skövde--Jönköping--Halmstad.
Inlandsvägen har i hela sin sträckning mer och mer blivit
ett etablerat begrepp i turistsammanhang; inte minst har
IEF hos rederier och utländska turistarrangörer arbetat in
namnet. Dessutom pågår just nu aktiva satsningar för den
småskaliga bygdeturismen och intressanta
utvecklingsprojekt har under senare år startats i
närområdet längs vägen.
Inlandsvägen är också den närmaste och mest naturliga
vägen från Europa via Öresund till det svenska inlandet.
IEF har marknadsfört inlandsvägen under en följd av år.
Resurser i nivån 1,5--2 miljoner kronor per år har använts i
detta arbete. För närvarande pågår ett planeringsarbete för
namnutmärkning av vägen. Målsättningen är att märkning
skall ske i vägens hela sträckning, Halmstad--Gällivare. IEF
har även beslutat att under de närmaste åren ta ett rejält
engagemang för inlandsvägens fortsatta utveckling.
Mot denna bakgrund är det naturligtvis olyckligt att
inlandsvägens sträckning, riksväg 64, mellan Kristinehamn
och Johannisholm i Mora, inte föreslås ingå i det nationella
stamvägnätet. Från Kristinehamn bryts således
inlandsvägens stamvägsklassning för att strax söder om
Mora, där riksväg 64 möter riksväg 45, åter ansluta till det
nationella stamvägsnätet. Idén med stamvägnätet är ju att
de ingående delarna skall utgöra sammanhängande
nationella stråk.
I propositionen motiveras klassningen av riksväg 45
norr, från Mora och norrut, som stamväg av
regionalpolitiska skäl. Samma motivering kan anföras även
för sträckan Kristinehamn--Johannisholm (Mora).

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att även sträckan Kristinehamn--
Johannisholm (Mora), riksväg 64, skall ingå i det nationella
stamvägnätet.

Stockholm den 23 mars 1993

Ulf Björklund (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)