med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T82 av Åke Carnerö (kds)

av Åke Carnerö (kds)
Europaväg 6 genom Bohuslän
Högt ställda krav på en god miljö är ett av de centrala
politiska målen. En förutseende infrastrukturplanering och
utbyggnad som är skonsam mot miljön är härvid av stor
betydelse för att kunna nå målet ''miljövänlig
trafikförsörjning till lägsta möjliga samhällsekonomiska
kostnader''.
Satsningar på utbyggnad av vägar får positiva effekter
för trafikanterna i form av bl.a. förbättrad trafiksäkerhet
och ökad framkomlighet. Av etiska och ekonomiska skäl
måste vi ta till vara alla möjligheter till förbättringar genom
utbyggnad av infrastrukturer. När vägutbyggnader planeras
är det dock viktigt att ta stor hänsyn till kraven på god miljö
och långsiktig hushållning med naturresurser. Avvägningar
mellan olika trafiksystem måste ingå i planeringsarbetet.
För att bidra till en minskning av utsläppen från vägtrafiken
är det önskvärt att en överflyttning av långväga
godstransporter från väg till järnväg kan äga rum genom en
upprustning av det svenska järnvägsnätet. För Bohusläns
del gäller det Bohusbanan, järnvägen mellan Göteborg och
Strömstad och sträckan Uddevalla-Herrljunga.
E 6 i Bohuslän från Göteborg till Svinesund vid norska
gränsen har länge varit undermålig och orsakat många
olyckor, långa restider och speciellt sommartid dålig
framkomlighet. Genom det s.k. Uddevallapaketet 1985
satsades på motorväg från Stora Höga till Ljungskile som
invigdes i september 1991.
Den fortsatta utbyggnaden norrut från Ljungskile har
startat mot Lerbo i Forshälla sydväst om Uddevalla.
Därefter finns planer att låta E 6 gå rakt norrut över
Byfjorden via bro -- den s.k. Sunningeleden. Detta blir en
dyr lösning men är den kortaste vägsträckningen vid
passerandet av Uddevalla.
En alternativ lösning som borde undersökas men som
avförts ur planeringen är att låta E 6 passera öster om och
genom eller öster och norr om Uddevalla till Torp. På så sätt
utnyttjas Bratterödsleden som färdigställdes under 1980-
talet. Riksväg 44 från Vänersborg till Uddevalla knyts då
ihop med E 6 strax öster om staden vid industriområdet
Kuröd. Detta skulle ge en sammanhängande motorväg från
Göteborg till Torp till avsevärt lägre kostnader än
broförslaget samtidigt som Sundsområdet med högsta
naturvärde kan lämnas i fred. Sund är beläget på södra
sidan av Sunninge sund och är värdefullt ur
naturvårdssynpunkt och för kulturminnesvården enligt den
lokaliseringsstudie Vägverket utarbetade för E 6 Forshälla--
Svinesund 1987.
Om det befinnes vara olämpligt att använda den
befintliga motorvägen genom Uddevalla finns numera
möjligheter att dra en ny sträckning norr om själva staden
eftersom regementet I17 avvecklats. En ringled runt staden
skulle samtidigt avlasta centrum av Uddevalla från mycket
trafik från de norra stadsdelarna.
För att knyta ihop Fyrstadsregionen är det viktigt att det
blir bra rese- och transportmöjligheter. Riksväg 44 får med
nämnda förslag sin fortsättning på E 6 till Torp. Riksväg 44
och väg 161 mot Lysekil bör upprustas då denna sträckning
är en betydelsefull länk för att knyta ihop transporterna i
Fyrstadskommunerna. Förslag finns från näringsliv och i en
motion till Bohuslandstinget hur driftskostnaderna från
Gullmarsfärjorna kan finansiera fast förbindelse över
Gullmarn med vägtunnel.
En upprustning av E 6 från Uddevalla till Svinesund bör
genomföras. För att främja förutsättningarna för
näringslivet i norra Bohuslän behövs både en upprustad
järnväg (Bohusbanan) och en väg med god standard.
Nordlänken, järnvägen från Öresund längs västkusten till
Norge via Dalsland, blir således ett kompletterande
kommunikationssystem för kontinenttransporter från
Norge och Sverige och måste ges hög prioritet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om E 6 öster om Uddevalla,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om upprustning av riksväg 44, väg
161 samt E 6 från Uddevalla till Svinesund.

Stockholm den 22 mars 1993

Åke Carnerö (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)