med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T81 av Åke Carnerö (kds)

av Åke Carnerö (kds)
Bohusbanan
Genom Bohuslän går den 18 mil långa Bohusbanan
mellan Göteborg och Strömstad. En 3 mil lång grensträcka
går från Munkedal (Smedberg) till Lysekil.
Trots låg standard på banan på grund av att investeringar
ej gjordes under många år då järnvägen ingick i SJ:s nät,
har Bohusbanan flest resenärer av landets järnvägssträckor
utöver stambanorna.
Dålig standard och minskat underhåll har lett till utökad
busstrafik parallellt med Bohusbanan. Genom att flera spår
i Strömstad har fått ge plats för busshållplats och parkering
reduceras nu möjligheterna till godstransporter. Av
arbetsmarknadsskäl och beredskapsskäl kan detta inte vara
försvarbart.
Det är av stor vikt för Bohusläns miljö och näringsliv att
Bohusbanan får bästa kontinuerliga underhåll för högsta
säkerhet, komfort, kapacitet och tillgänglighet. För att
främja förutsättningarna för tillväxt i en eventuell
västsvensk region kommer goda, snabba kommunikationer
att vara av avgörande betydelse för att hela regionen skall
leva.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om infrastruktursatsningar på
Bohusbanan.

Stockholm den 18 mars 1993

Åke Carnerö (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)