med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T79 av Sverre Palm m.fl. (s)

av Sverre Palm m.fl. (s)
Bohusbanan
Sedan 1990 har länstrafikbolaget Göteborgs och Bohus
läns Trafik AB tillsammans med Bohustrafiken drivit och
ansvarat för tågtrafiken på Bohusbanan. Trots stora brister i
de fysiska förutsättningarna som banstandard, vagnmateriel
m.m. har trafiken haft en positiv utveckling. Efter en
omfattande genomgång av tidtabellerna håller tågen idag
hög punktlighet. Från i år har tre nya motorvagnar litt X 10
satts i trafik och flera av turerna körs idag med dessa nya
tåg.
Folkmängden i Bohusbanans trafikområde har varit
stabil under många år. För närvarande ökar den något.
Resandetalet på Bohusbanan är det högsta bland
länsjärnvägarna; 450 000 per år på delen Uddevalla--
Göteborg och cirka 300 000 på sträckan Strömstad--
Uddevalla. De senaste åren har gymnasieelevernas resor
ökat kraftigt och för deras behov har en särskild hållplats
öppnats i nära anslutning till skolorna i Uddevalla.
På flera håll har man försökt att bedöma det framtida
kollektiva resandet. SIFO tror att mycket talar för att
människors benägenhet att utnyttja kollektiva
transportmedel kommer att öka i framtiden.
Undersökningen visar att de mest frekventa
kollektivtrafikresenärerna står för värderingar som
kommer att omfattas av fler och fler.
Den största godstrafiken på Bohusbanan finns på
sträckan Göteborg--Stenungsund och till de viktiga
hamnarna Uddevalla och Lysekil. För deras fortbestånd
och utveckling är banstandarden och möjligheter till
trafikutveckling helt avgörande.
Såväl samhälls- som trafikekonomiskt är nyttan av
järnvägsinvesteringar stor. Målet för en upprustning av
Bohusbanan bör vara att höja banstandarden så att de nya
tågens hastighet kan utnyttjas samt att öka bärigheten för
godstrafiken.
Investeringar för ca 150 miljoner kronor finns redan
planerade och kan starta med kort varsel. Det gäller att
trygga framkomligheten och få bort hasighetsnedsättningar,
ersätta eller upprusta broar, öka och modernisera
tågmötesplater m.m. Ett viktigt led i att nå en
normalstandard på Bohusbanan är att påbörja arbetet med
spårbyte, makadamisering och upprustning/ byte av
kontaktledning.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om upprustning av Bohusbanan.

Stockholm den 23 mars 1993

Sverre Palm (s)

Karl-Erik Svartberg (s)

Lennart Nilsson (s)

Lisbet Calner (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)