med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T77 av Lena Klevenås (s)

av Lena Klevenås (s)
E 6 genom Bohuslän
Motiven för att bygga om E 6 i Bohuslän till motorväg är
både starka och svaga. Mot en ombyggnad talar den mycket
bekymmersamma miljösituationen i västra Sverige genom
att motorvägen blir ett förfulande intrång i den värdefulla
landskapsbilden och att projektet samhällsekonomiskt sett
är olönsamt. För en ombyggnad talar trafikproblemen på
vägen.
Trafikproblemen på E 6 norr om Ljungskile beror i hög
grad på två faktorer: dåliga omkörningsmöjligheter och
mycket ojämn trafikfördelning under året. Vägen är som
mest belastad under några hektiska sommarmånader,
medan trafikmängderna under övriga delar av året är för
små för att projektet skall bli samhällsekonomiskt lönsamt.
Problemen med trafikstockningar och säkerhet i
Bohuslän kan lösas betydligt enklare än genom att bygga en
motorväg. Den bästa lösningen är sannolikt att den
nuvarande vägen så långt möjligt byggs om till en 90-väg
med god framkomlighet och hög säkerhet. Detta bör kunna
åstadkommas med hjälp av bland annat alternerande
omkörningsfält, breda vägrenar, planskilda korsningar och
förbifarter förbi samhällen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att E 6 norr om Ljungskile rustas
upp till en 90-väg med god framkomlighet och hög säkerhet
genom ombyggnad av den befintliga vägen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att E 6 norr om Ljungskile ej
byggs ut till motorväg.

Stockholm den 23 mars 1993

Lena Klevenås (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)