med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T76 av Lena Klevenås m.fl. (s)

av Lena Klevenås m.fl. (s)
Transportsystem för Norrland
När det gäller att förbättra Norrlands landförbindelser
med södra Sverige genom Västernorrlands län har tre olika
möjligheter utkristalliserats: att bygga Bottniabanan, att
rusta upp Sandöbron eller att bygga Vedabron.
Bottniabanan kan enligt Banverkets analys byggas med
god samhällsekonomisk lönsamhet. Tidsvinsten för
godstransporter från norra Sverige söderut blir cirka tre
timmar, en betydande förbättring. Dragningen av
Bottniabanan är okontroversiell, eftersom den inte berör
områden med höga natur- eller kulturvärden.
Sandöbron längs nuvarande E 4 måste rustas upp, då
den nuvarande situationen med nedsatt bärighet är ohållbar
för den långväga trafiken, samtidigt som bron är en viktig
förbindelseled i en levande kulturbygd.
Vedabron byggs som en tänkt ersättare till Sandöbron.
Enligt vår uppfattning är projektet tveksamt eftersom det
av geologiska skäl är komplicerat att bygga i regionen.
Projektet är dessutom rent trafiktekniskt tveksamt,
eftersom merparten av trafiken på E 4 har start- och
målpunkter som nås bäst via Sandöbron. Enligt vår
uppfattning kan därför Vedabron inte ersätta Sandöbron.
För genomfartstrafik blir dessutom restidsvinsterna mycket
begränsade jämfört med om Sandöbron repareras. Därtill
kommer en uppenbar konflikt med natur- och kulturvärden
i ett av Sveriges vackraste kustavsnitt.
Regeringen har därför i sin proposition prioriterat ett
projekt som har stora negativa miljöeffekter när den
förordar att Vedabron byggs. Bättre ur både miljö- och
transportsynvinkel är att Sandöbron repareras och att
utbyggnad av Bottniabanan prioriteras framför Vedabron.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Vedabron ej skall ingå i det
nationella stamvägnätet,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att i stället tidigarelägga
utbyggnaden av Bottniabanan från Kramfors och norrut.

Stockholm den 23 mars 1993

Lena Klevenås (s)

Martin Nilsson (s)

Kent Carlsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)