med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T75 av Sten Svensson m.fl. (m, fp, kds)

av Sten Svensson m.fl. (m, fp, kds)
I Västsverige har de samverkande länen utarbetat en
samordnad transportstrategi som syftar till att få till stånd
konkreta åtgärder för att i det längre perspektivet
säkerställa fungerande gods- och persontransporter. Ett av
de angelägna framtidssatsningarna gäller det nationella
vägstråket E 20 mellan Stockholm och Göteborg.
Man nödgas nu med oro konstatera att
motorvägssatsningen för väg E 20 är ifrågasatt. E 20 har i
det västsvenska perspektivet en viktig roll som
trafikfördelare, dels mellan orterna inom berörda län, dels
mellan orterna och storstadsregionerna.
I det europeiska framtidsperspektivet står det alldeles
klart att snabba och effektiva transporter är av avgörande
betydelse för regionens internationella konkurrenskraft.
För närvarande pågår mot den bakgrunden ett intensivt
lokaliseringsarbete beträffande E 20 med
motorvägstandard. Alla berörda kommuner är involverade.
Detta arbete leds av Vägverket i region Väst. Alla är
medvetna om att väg E 20 är den viktigaste tvärförbindelsen
i landet mellan Stockholm och Göteborg för inrikes
landtransporter. Därför är det angeläget att E 20-projektet
ges målstandarden motorväg på hela sträckan mellan
Sveriges två största befolkningscentra.
Måluppfyllelsen skulle -- enligt Vägverket, som räknat
med byggstart på delsträckor redan 1994 -- kunna ske i
sådan takt att motorvägen mellan Örebro och Götene -- där
uppdelning av trafik till västkusten sker -- samt mellan
Floda och Vårgårda blir klar under perioden 1994--2003.
Under därefter följande period sker utbyggnad av motorväg
på återstående sträcka mellan Vårgårda och Götene.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utbyggnad av väg E 20 till
motorvägsstandard.

Stockholm den 23 mars 1993

Sten Svensson (m)

Ivar Virgin (m)

Bengt Rosén (fp)

Holger Gustafsson (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)