med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T73 av Elvy Söderström m.fl. (s)

av Elvy Söderström m.fl. (s)
Husum-spåret -- en viktig del av Bottniabanan
Efter att ha tagit del av regeringens proposition
1992/93:176 har vi i denna motion valt att behandla en del
av Bottniabanan -- Husumspåret. När det gäller
Bottniabanan i sin helhet ber vi att få hänvisa till vår motion
''Bottniabanan -- Ett viktigt tillväxtprojekt för hela Sverige''
1992/93:T517.
Norrlands näringsliv har stor betydelse för Sverige som
helhet. Stora delar av produktionen går på export och
Norrland står för ett högre nettoexportvärde per invånare
än riksgenomsnittet. I t.ex. Örnsköldsviks kommun går 75
% av vad som tillverkas på export.
Sverige som helhet och norra Sverige i synnerhet ligger
långt från marknaden i Mellaneuropa. För att Sverige ska
ha fortsatt nytta av norra Sveriges nettoexportvärden, på ca
 40 miljarder 
per år, är det därför nödvändigt att norra
Sverige får en effektiv infrastruktur. Särskilt i
Västernorrlands län saknas en sådan effektiv infrastruktur.
E4 och det övriga vägnätet har stora brister och järnvägen
är inte utbyggd efter kusten mellan Härnösand och Umeå.
Järnvägen sammanbinder således idag inte de industri- och
befolkningstäta kustorterna. Som exempel kan nämnas att
MoDo:s Husumfabrik, som är en av Europas största
kombinerade pappers- och massafabriker, saknar
järnvägsanslutning.
Svensk industris framtida konkurrenskraft kräver att
industrin successivt höjer förädlingsgraden i sin produktion.
Detta kräver i sin tur en effektiv järnvägstrafik för både
gods- och persontrafik. Snabba och säkra
järnvägstransporter skulle med andra ord avsevärt förbättra
konkurrensförutsättningarna för industrin. För att den
exportintensiva industrin i norra Sverige ska kunna hänga
med i konkurrensen behövs därför ett modernt
järnvägssystem.
I propositionen skriver kommunikationsministern: ''När
Ostkustbanan upp till Sundsvall är anpassad till
snabbtågsstandard är det därför angeläget att utbyggnaden
av den s.k. Bottniabanan påbörjas. Denna bansträckning
har av Banverket bedömts ge god samhällsekonomisk
lönsamhet.''
Vi anser att delsträckan Örnsköldsvik--Husum är klart
intressant att bygga i ett tidigare skede, eftersom den
medger tillgänglighet till en av Europas största massa- och
papperskombinat i Husum. Därför bör Husum-spåret, som
delsträckan kallas, projekteras och byggas under
planperioden. Fram till dess att Bottniabanan är utbyggd i
sin helhet kan Husum-spåret, via delen Örnsköldsvik--
Mellansel, kopplas till Stambanan. Den totala
uttransportvolymen för MoDo:s fabrik i Husum är idag ca
700 000 
ton/år. Järnvägen står idag för nästan försumbara
mängder beroende av att fabriken saknar
järnvägsanknytning.
Vår miljö kräver också att det i framtiden finns reella
möjligheter att välja miljövänliga transportsätt både för
gods och personer. För varje ton gods som fraktas på
järnväg i stället för på lastbil, och för varje person som kan
välja järnvägen i stället för bil och flyg, minskar utsläppen
av kväve, koloxid, koldioxid och energiförbrukningen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om projektering och utbyggnad av
Husumspåret.

Stockholm den 23 mars 1993

Elvy Söderström (s)

Bo Forslund (s)

Sven Lundberg (s)

Britta Sundin (s)

Bo Holmberg (s)

Hans Stenberg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)