med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T72 av Karin Starrin (c)

av Karin Starrin (c)
Bergslagsdiagonalen utgör en viktig del i ett trafiksystem
där man väger in regionalpolitiska effekter. Delen norr om
Falun måste hänföras till de stamvägar där punktinsatser
bör göras successivt.
Bergslagsdiagonalen måste därför ingå i stamvägnätet
och utgöra en tvärförbindelse i mellan södra Sverige och
mot östsidan. För att kunna kallas en diagonal behövs vägen
anslutas mot E4.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till änna vad
i motionen anförts om att hela Bergslagsdiagonalen skall
ingå i stamvägssystemet, för delen Borlänge--väg E 4 vid
Norrlandskusten bör planering genomföras för en
totalupprustning, och punktinsatser bör utföras under
perioden 1994--2003.

Stockholm den 23 mars 1993

Karin Starrin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)