med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T68 av Gudrun Norberg m.fl. (fp, s, m, v, kds)

av Gudrun Norberg m.fl. (fp, s, m, v, kds)
Regeringen redovisar i propositionen en övergripande
plan för de närmaste tio åren av investeringar i trafikens
infrastruktur.
Efter decennier av eftersatt infrastrukturplanering dras
nu riktlinjer upp som kommer att väsentligt bidra till
Sveriges internationella konkurrenskraft. Till skillnad från
tidigare planering ses inte vägsystemet, järnvägarna,
hamnar och flygplatser som ett mål i sig, utan den roll som
transportsystemet har i samhället är utgångspunkten för
planeringen. För första gången läggs på nationell nivå en
s.k. systemsyn värd namnet. Investeringsinriktningen har
koordinerats mot mål för ekonomisk tillväxt, regional
balans, miljö, trafiksäkerhet och naturligtvis
transportbehovet i samhället.
Med detta angreppssätt innehåller planen stora
förtjänster. Restriktionerna och bristerna kan hänföras till
det beslutsunderlag som verken lämnat till regeringen som
underlag för dess förslag. I sammanhanget bör man komma
ihåg att verken har tradition och vana att hantera
investeringsfrågor, underhåll och trafikupplägg men inte
systemtänkande, samhällsekonomiska kalkyler och
avvägning mellan olika sektorer som miljö, trafiksäkerhet
och regional balans. I en kommande planeringsomgång kan
planeringsformerna därför behöva ses över.
Nobelbanan
Nobelbanan, en ny järnväg Karlstad--Karlskoga--
Örebro, är en del av länken Stockholm--Oslo. Den är en
viktig länk i det framväxande nationella och internationella
höghastighetsnätet för tågtrafik. Statens järnvägar har lyft
fram Nobelbanan i sitt planeringunderlag. Däremot finns
den inte med i Banverkets underlag.
Nobelbanan är också en viktig del av ett systemtänkande
för trafikslagen. För närvarande pågår betydande
investeringar vid Örebro flygplats, som ligger västerut från
Örebro mot Karlstad. E 18 öster om Karlstad kommer att
bli motorväg, passera Örebro flygplats, gå vidare förbi
Örebro, passera Västerås och till Stockholm. En
samplanering av de tre trafikslagen möjliggör ett bättre
trafikutnyttjande av investeringarna. E 18 och E 20 samt
Nobelbanan kan fungera som anslutningar till flyget i ett
integrerat system. Som tidigare nämnts planerar
trafikverken var för sig och har inte haft förmågan att lyfta
fram denna typ av samordningsvinster.
Inom upptagningsområdet är befolkningstätheten högre
än längs de stambanor som finns i dag. Det ger stort
trafikunderlag och är grundförutsättningen för
Nobelbanans lönsamhetspotential.
Nobelbanan knyter vidare samman flera större orter
som Karlstad, Kristinehamn, Karlskoga och Örebro samt i
förlängning med Mälar- och Svealandsbanorna även
Västerås, Arboga och Eskilstuna. På så sätt skapas bättre
samverkansmöjligheter mellan t.ex. högskolorna och också
större arbetsmarknader, vilket är betydelsefullt för hela
regionens utveckling.
På uppdrag av länsstyrelserna i Örebro och Värmlands
län samt berörda kommuner har Temaplan AB och Transek
AB genomfört en studie kring Nobelbanan avseende
restidsnyttor, marknadspotential och samhällsekonomiska
effekter. Studien anger en samhällsekonomisk
nytto/kostnadskvot på 1.50, således en mycket hög
samhällsekonomisk lönsamhetspotential, betydligt högre
än för andra aktuella järnvägsobjekt, som Nordlänken och
Bottniabanan, vilka ingår i regeringens förslag till långsiktig
inriktning. Utredningsmaterialet avseende Nobelbanan har
färdigställts på så sent stadium att det inte varit tillgängligt
för Banverket under den tid man arbetat med underlag för
järnvägsinvesteringar. Nobelbanan har således ej kunnat
värderas på samma sätt som andra järnvägsobjekt. Mot den
bakgrunden bör Nobelbanan utvärderas ytterligare inför
kommande revision av inriktningsplaneringen. Uppdraget
bör ges till Banverket. Vidare bör berörda länsstyrelser och
SJ delta i utvärderingsarbetet.
Bergslagsdiagonalen
I regeringens proposition föreslås att
Bergslagsdiagonalen mellan Ödeshög (E 4) och Borlänge
ska ingå i stamvägnätet. Detta är angeläget för att ge
Bergslagens stora transportvolymer förbindelse till
kontinenten. Vad som saknas i regeringens förslag är den på
kartan angivna felande länken av Bergslagsdiagonalen
mellan Borlänge och väg E 4 vid Norrlandskusten. Flöden
över transportvolymer och deras destinationsorter visar att
Bergslagen har ett stort utbyte av gods med Norrlandslänen
och vice versa. Vidare har transittrafiken från och till
Norrland som huvudsakliga destinationer Göteborg och
Skåne och då är Bergslagsdiagonalen i kombination med E
20 det bästa alternativet. Ett utelämnande av den felande
länken kommer på sikt att skada möjligheterna till
kommersiellt utbyte mellan Norrlandslänen och
Bergslagen. Idén med stamvägnätet är att de ingående
delarna skall utgöra sammanhängande nationella stråk i ett
integrerat system. Nyttan man får av de
tilläggsinvesteringar som behövs för att genomföra den
felande länken på Bergslagsdiagonalen är stor.
Bergslagsdiagonalen utgör också en viktig del i ett
systemseende, där de framtida möjligheterna tas tillvara att
överföra långväga biltransporter till järnväg. SJs
kombicentraler, som berör området, har som framgår av
regeringens proposition lokaliserats till bl.a. Jönköping,
Örebro, Borlänge och Sundsvall. SJs knutpunkter för
heltågstrafiken med utlandet är lokaliserade till bl.a.
Nässjö, Hallsberg, Borlänge och Sundsvall. Således ger en
helt utbyggd Bergslagsdiagonal bäst möjligheter till
samutnyttjande av järnväg och väg.
Av dessa skäl bör hela Bergslagsdiagonalen ingå i
stamvägnätet. Delen norr om Falun kan hänföras till de
stamvägar där punktinsatser bör göras successivt. För att
över tiden få system av sådana punktinsatser bör redan nu
Vägverket få i uppdrag att planera för dess totala
upprustning.
Stimulans för Bergslagen
Nobelbanan, E 20 och Bergslagsdiagonalen är viktiga
delar i ett sammanhängande trafiksystem och därmed
nationellt betydelsefulla. För Bergslagen utgör de tre
projekten en nödvändig stimulans för en framtida positiv
befolkningsutveckling.
Alla tre punkterna i motionen avser viktiga
prioriteringsfrågor inom propositionens ekonomiska ram.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att en utredning och utvärdering
görs av Nobelbanan på så sätt som anges i motionen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att hela Bergslagsdiagonalen
skall ingå i stamvägssystemet och att för delen Borlänge--
väg E 4 vid Norrlandskusten bör planeras för en
totalupprustning.

Stockholm den 23 mars 1993

Gudrun Norberg (fp)

Sture Ericson (s)

Anne-Cathrine Haglund (m)

Rose-Marie Frebran (kds)

Bengt Wittbom (m)

Karl-Erik Persson (v)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)