med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T66 av Yvonne Sandberg-Fries m.fl. (s)

av Yvonne Sandberg-Fries m.fl. (s)
Målstandard på väg E 22
Den trafikpolitiska propositionen har vad gäller väg E 22
föreslagit en målstandard av 13 meter och motorväg
ansluten till tätorter.
Vägverket har för samma väg föreslagit
motorvägsstandard från Malmö till Karlskrona och 13
meter i övrigt.
Val av vägstandard bör göras utifrån trafikmängd,
trafiksammansättning och kontinuitet.
När trafiken överstiger ca 10 000 
fordon per dygn motiveras motorvägsstandard
enbart av trafikens storlek.
Stora delar av E 22:an mellan Karlskrona och Malmö
har redan i dag trafik överstigande eller i närheten av 10 000 
fordon per dygn.
Samma stora trafikmängd har t.ex. inte rv 40 
mellan Jönköping och Borås eller E 4:an i Småland.
Öresundsbrons tillkomst och pågående utveckling av
transporterna mot länderna runt Östersjön och då särskilt
Polen kommer att innebära en trafiktillväxt i södra Sverige
(inkl. Blekinge) som är större än i många andra delar av
landet.
Under senare tid har det i landet byggts vissa vägdelar
med för låg vägstandard, t.ex. E4:an vid Nyköping. Låt oss
inte göra om dessa misstag när det gäller våra
infrastruktursatsningar på det högtrafikerade vägnätet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att en målstandard motsvarande
motorväg bör gälla på väg E 22 på delen Malmö--Kalmar.

Stockholm den 23 mars 1993

Yvonne Sandberg-Fries (s)

Hans Gustafsson (s)

Christer Skoog (s)

Jan Björkman (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)