med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T65 av Yvonne Sandberg-Fries m.fl. (s)

av Yvonne Sandberg-Fries m.fl. (s)
Skandinaviens kommunikationer med Öst- och
Centraleuropa
Den trafikpolitiska propositionen har inte i tillräcklig
utsträckning anpassats till pågående utveckling i
Östersjöområdet och förutvarande östblocket.
Handeln med dessa länder kan förväntas öka snabbt och
vår infrastruktur måste anpassas till detta förhållande för att
stimulera en snabb tillväxt i handel, turism, kulturellt utbyte
etc.
Huvuddelen av föreslagna insatser i propositionen
inriktas mot att den internationella trafiken till Tyskland,
Polen Tjeckoslovakien, Ungern, Ukraina etc. samt södra
och mellersta Europa skall kanaliseras över Skåne. Detta
kan inte ur några synpunkter försvaras utan Sverige måste
förses med fler portar i syd.
Riktat bistånd för att skapa en välståndsutvecklande
infrastruktur i våra grannländer är väsentligt för både våra
grannländers utveckling och vår egen.
Östersjöinstitutet i Karlskrona har initierat och med
hjälp av oberoende experter från Sverige och berörda
länder genomfört en trafikutredning TEM-Scandinavia.
Utredningen presenterades så sent som 1993-02-12 varför
det naturligtvis varit svårt för kommunikationsminister
Mats Odell att i någon större utsträckning beakta de mycket
intressanta slutsatser som utredningen presenterar.
Studien beskriver en vägförbindelse från Oslo till
Warszawa/Lodz via en färjeförbindelse Karlskrona--
Gdansk/Gdynia. Särskilt behandlas dagens och framtidens
trafik mellan Sverige/Norge och Polen, Tjeckoslovakien
och Ungern.
Några av studiens mest intressanta slutsatser är
följande:Polen uppvisar nu en snabb ekonomisk
utvecklingstakt (3,5 % 
1992) och en snabb utveckling av trafiken mellan
Sverige och Polen kan förväntas.Färjelinjen
Karlskrona--Gdansk/Gdynias betydelse för
godstransporterna ökar snabbt och någon gång kring
sekelskiftet har linjen sannolikt ca 50 % 
av trafiken mellan Polen och Sverige.En förbättrad
vägförbindelse från Oslo till Warszawa/Lodz via en
färjeförbindelse mellan Karlskrona och Gdynia/Gdansk
skulle väsentligt öka tillgängligheten för stora områden i
centrala och östra Polen, Ukraina, Vitryssland,
Kaliningrad, Litauen och delar av Sverige och Norge.
Minskade restider innebär också lägre transportkostnader
för trafik mellan bl.a. dessa områden och länder.Det
nord-sydliga vägnätet i Polen kommer att behövas för
svensk transittrafik bl.a. för att undvika trafikproblemen i
Tyskland.
Enligt vad vi erfarit är uppgifterna i trafikpropositionen
vad gäller det polska vägnätet inte aktuella. Så har t.ex. den
s.k. Hansa-route (kustvägen) en låg prioritet i Polen.
De vägar som av de polska myndigheterna prioriterats
högst är
E 30 Warszawa--Berlin
E 40 Berlin--Krakow
E 75 North--South Trans European Motorway (TEM)
Härutöver kan nämnas att Banverket i sin rapport 1993-
01-15 till regeringen angett Karlskrona som lämpligt läge för
tågfärja till Klaipeda, Kaliningrad och Gdansk. Vägverkets
generaldirektör har till regeringen framfört önskemål om
att en undersökning genomförs som syftar till att överväga
ett aktivt svenskt medlemskap i TEM.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att i det nationella stamvägnätet
inkludera vägdelen (Karlskrona) Ronneby--Växjö--Borås--
(Göteborg--Oslo) att utgöra den svenska delen av TEM (E
75),
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att med svenska biståndsmedel
hjälpa Polen att bygga ut den nordliga delsträckan av TEM
(Gdansk/Gdynia--Lodz) till full motorvägsstandard,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Östersjöinstitutet får i
uppdrag att tillsammans med trafikverken djupare studera
väg- och järnvägsförbindelserna mellan Sverige och Polen
via Karlskrona i samråd med de internationella
organisationerna TER och TEM.

Stockholm den 23 mars 1993

Yvonne Sandberg-Fries (s)

Martin Nilsson (s)

Arne Kjörnsberg (s)

Marianne Carlström (s)

Lennart Nilsson (s)

Lars Hedfors (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)