med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T64 av Alf Egnerfors och Reynoldh Furustrand (s)

av Alf Egnerfors och Reynoldh Furustrand (s)
Samordnad utbyggnad av E 20 och Svealandsbanan
inom Stockholms och Södermanlands län
I stråket mellan Södertälje och Eskilstuna kommer
Banverket att under åren 1993--1997 bygga
Svealandsbanan. Arbetet med banan är nu inne i ett skede
där den slutgiltiga sträckningen fastställs och
systemhandlingarna påbörjas. Detaljarbetet med
sträckningen Ryssjön--Läggesta--Grundbro har lett till att
det ursprungliga sträckningsförslaget har övergetts för ett
läge i samma terrängkorridor som E20. Motiven till detta är
främst att kunna minimera störningarna från väg och
järnväg genom samlokalisering i ett stråk.
För närvarande pågår utbyggnad till motorväg på E 20 i
Södermanland, delen Arphus--Härad. Vägverket har även
fått i uppdrag att projektera motorvägsutbyggnad för
etapperna Eskilstuna--Arphus, Grundbro--Härad,
Läggesta--Grundbro, Ryssjön--Läggesta och Nykvarn--
Ryssjön.
Här vill vi understryka vikten av att de kommande
etapperna tidsmässigt planeras in så att arbetsstyrkan vid
pågående etapp i obruten följd kan fortsätta med övriga
sträckningar.
På delen Ryssjön--Läggesta, där utbyggnad till
motorväg kommer att ske genom att en tvåfilig vägbana
byggs omedelbart norr om nuvarande motortrafikled,
kommer Banverket att förlägga den nya Svealandsbanan
omedelbart norr om E 20. Banverk och Vägverk har
etablerat ett samarbete genom att gemensamt upphandla
konsult för projektering av såväl arbetsplan för väg som
systemhandling för järnväg.
Avsnittet Läggesta--Grundbro är till sin karaktär
liknande Ryssjön--Läggesta. Utredning av vägens
sträckning pågår och torde vara avslutad under innevarande
år. En samordning av detaljprojektering och byggande
skulle i likhet med föregående avsnitt kunna ge stora
samordningsvinster.
Uppskattade vinster i projekterings- och byggskedet
med en samordning av investeringarna rör sig om 100--120
Mkr enligt Vägverket för avsnitten mellan Ryssjön och
Grundbro.
Vinsterna ligger i samordnade transportvägar,
samordnad masshantering m.m. Till detta skall läggas de
trafikvinster som erhålles genom de minskade störningarna
för såväl järnvägstrafik som vägtrafik. Här bör särskilt
noteras den höga olycksbelastning som E 20 idag har, främst
delen norr om Läggesta. Att ytterligare försvåra
trafiksituationen längs E 20 genom att först bygga järnväg
och därefter ny väg i omedelbar närhet bör därför undvikas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om samordnad utbyggnad av E 20
och Svealandsbanan inom Stockholms och Södermanlands
län.

Stockholm den 23 mars 1993

Alf Egnerfors (s)

Reynoldh Furustrand (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)