med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T63 av Magnus Persson m.fl. (s)

av Magnus Persson m.fl. (s)
Fördelning av resurser
Regeringens prop. 1992/93:176 om investeringar i
trafikens infrastruktur m.m. behandlar framtida
investeringar i vägar och järnvägar. Med tillfredsställelse
noterar vi att några projekt som vi tidigare efterlyst i
riksdagsmotioner finns nämnda och redovisade i
regeringsförslaget. Samtidigt konstaterar vi att inriktningen
av planeringsramarna och föreslagna prioriteringar ger
anledning till frågor ur vår regions synpunkt.
Efter att vi tagit del av propositionens förslag nödgas vi
samtidigt konstatera att oklarhet alltjämt synes råda över
bl.a. finansieringen, tidsangivelser av starter och tidsramar
för tänkta investeringars genomförande. Riksdagen bör
samtidigt ange en viss ramfördelning med hänsyn tagen till
de regionalpolitiska strävandena att uppnå bättre regional
balans inom hela landet. Vi har en oroande känsla av att
många nämnda projekt kan komma att senareläggas och
''komma på efterkälken''. En mera konkret tidsplan för
projektens genomförandetid bör rimligen föreligga och
antas av riksdagen i samband med behandling av
infrastrukturpropositionen.
Vi motionärer har inom kommunikationsområdet så
långt som möjligt sökt att prioritera viktiga avsnitt inom
Värmlands län och angett vissa vägar, järnvägar, sjöfart och
luftfart med följande motiveringar.
Inriktning av investeringar i vägar
Vissa vägavsnitt har av en eller annan anledning
uteslutits i propositionen. I anledning därav vill vi på nytt
aktualisera angelägna vägar och vägavsnitt som vi anser bör
ha hög prioriteringsgrad och med andra ord bör åtgärdas i
samband med riksdagsbehandlingen av prop. 1992/93:176.
På vägområdet vill vi upprepa våra tidigare framförda
krav på upprustning av riksväg 45, 61, 62, 63 och 64 samt
en fortsatt upprustning av E 18. Ett av de mest angelägna
vägprojekten i länet är förbifarten Kil på väg 61. Länken
är samhällsekonomiskt motiverad för att sammanbinda de
båda stamvägsstråken genom länet och bör i anledning
därav tillföras stamvägsnätet. Därutöver måste väg 62
prioriteras för upprustning för att klara exportindustrins
behov av transporter för råvaror och produkter efter
nedläggningen av den tidigare järnvägslinjen. M.a.o. måste
en satsning på väg 62 ske för att klara den industriella
verksamheten i området som vi alla är betjänta av.
Den satsning som regeringen föreslår på väg 45 med
Vägverkets målstandard sträckan Göteborg--Vänersborg är
ett steg i rätt riktning. Av propositionen att döma anser man
att endast punktvisa insatser bör insättas på sträckan norrut
Vänersborg--Mora. En högre målsättning bör fastläggas
även för sträckan norr om Vänersborg under den aktuella
planperioden för att uppfylla 45:ans strategiska betydelse
för gods- och turisttrafiken.
Vi motionärer föreslår att riksdagen fastställer en högre
ambitionsnivå än den av regeringen föreslagna på sträckan
Vänersborg--Karlstad och norr därom. Således bör den av
regeringen föreslagna texten med punktvisa insatser på
nämnda vägsträcka utgå och ersättas med annan text.
De 7 miljarder kronor som föreslås satsas på
bärighetshöjande åtgärder bör inrymma en klar
regionalpolitisk inriktning i likhet med det av riksdagen
tidigare antagna bärighetsprogrammet. Således bör
riksdagen uttala som sin bestämda mening att en geografisk
begränsning sker i likhet med riksdagens tidigare beslut i
frågan rörande bärighetshöjande åtgärder.
Satsningarna på länsvägnätet är enligt vår uppfattning
tilltagna i underkant. En ökad satsning bör ske framför allt
på skogslänen som ofta har en relativt stor andel grusade
och/eller bristfälligt belagda länsvägar. Varje år upplever
skogslänen allvarliga störningar inom transportnäringen i
samband med ständigt återkommande
tjällossningsproblem. Det är närmast frustrerande att
tvingas uppleva upprepade avstängningar på vägsträckor
under vissa tider. Rimligen borde viss omfördelning ske av
vägmedel inom de ramar som regeringen föreslår till förmån
för rejäla satsningar på drabbade vägavsnitt inom
skogslänen.
Inriktning av investeringar i järnvägar och bannät
När det gäller satsningarna på banverkets område är det
av allra största vikt att investeringar kommer till stånd på
Norge/Vänerbanan och Värmlandsbanan. Vi anser det
synnerligen angeläget att investeringarna på bandelarna
sker så snabbt som möjligt för att minska tidsåtgången för
transporterna mellan Stockholm och Oslo samt mellan
Karlstad och Göteborg.
Investeringarna bör starta så snart som möjligt för att
mildra den allvarliga sysselsättningssituation som
Värmlands län befinner sig i. En snar byggstart skulle ge
många välkomnade och efterlängtade
sysselsättningstillfällen.
Enligt vad Banverket uppger kan exempelvis bandelen
Charlottenberg--Kil igångsättas omedelbart. Här föreligger
inga som helst hinder för att omgående påbörja projektet
och ro det i land. I stort gäller detta också för arbetena på
Norge/Vänerbanan.
De närmaste månaderna påbörjas omfattande
luftfartsinvesteringar på andra sidan gränsen i
storleksordningen drygt 20 miljarder kronor i den s.k.
storflygplatsen Gardermoen utanför Oslo. I förlängningen
har nämnda investering en omedelbar och direkt koppling
till både väg- och järnvägstrafiken mot och genom
Värmland. I anledning därav är det av största vikt att
samtidiga satsningar sker på båda sidor om gränsen för att
tillgodose det ökade behovet av snabba transporter inom
berörda gränstrakter.
Samtidigt sker omfattande miljardinvesteringar i vägar
och inom det norska bannätet för att lättare kunna klara
trafiken till och från den kommande storflygplatsen inom
Osloregionen.
Sverige bör m.a.o. fortsätta att investera sin beskärda
del för att främja det nordiska samarbetet över gränserna.
Satsningen är ett steg i riktningen att infria Nordiska rådets
uttalande om att förkorta förbindelserna mellan de
nordiska ländernas huvudstäder.
Tågtrafiken mellan Oslo och Stockholm ingår som en
viktig del i framtida turistsatsningar på ömse sidor om
gränsen.
Sammanfattningsvis finns det en rad övertygande skäl
som talar för att bandelarna Norge/Vänerbanan mellan
Göteborg och Karlstad samt värmlandsbanan Kil--
Charlottenberg prioriteras i samband med de nationella
investeringarna som propositionen anger. De av Banverket
redovisade kapacitetsförstärkningarna genom utbyggnad av
tågmötesplatser och signalanpassning är nödvändiga för att
kunna vidmakthålla framtida transporter på berörda
bandelar.
Investeringar i luftfartens infrastruktur
Kommunikationsministern skriver i propositionen att en
ny regionalflygplats i Värmland bör komma till stånd. Den
skrivning som här föreligger är ett steg i rätt riktning. Vi
förutsätter att staten aktivt och målmedvetet engagerar sig
för att projektet kan komma att förverkligas så snart som
möjligt och att i samband därmed en generös
anslagsbedömning tillämpas från statsmakternas sida i
samband med en tänkt lokal och regional samfinansiering
av projektet.
Investeringar i sjöfartens infrastruktur
Vi saknar alltjämt besked ifrån statsmakternas sida när
det gäller en mera långsiktig strategi för att upprätthålla
Vänersjöfarten. Det är enligt vår uppfattning ytterst
angeläget att verksamheten på Vänern och vid Trollhätte
kanalverk garanteras långsiktighet. Enligt vår uppfattning
bör de inre vattenvägarna integreras i den samordnade
investeringsplanering som framdeles skall genomföras.
Riksdagen bör i samband med behandling av
infrastrukturpropositionen redan nu fastställa och säkra
Vänersjöfartens nationella och strategiska betydelse.
Vi förutsätter att den framtida satsningen på
Vänerhamnarna kan ske med statsmakternas ''goda
minne''. Betydande tonnage i skrymmande format
produceras vid en rad industrier inom Vänerhav. För en rad
företag är sjöfarten den enda framkomliga vägen för deras
leveranser. Därutöver är Karlstads hamn en betydande
importör av olja och andra närliggande
petroleumprodukter till längre bort liggande orter inom
Bergslagen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om fördelning av resurserna,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inriktningen av investeringar i
vägar i Värmlands län,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om inriktning av investeringar i
järnvägar och bannät i Värmlands län,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om investeringar inom luftfartens
infrastruktur i Värmlands län,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om investeringar inom sjöfartens
infrastruktur i Värmlands län,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att sjöfarten på Vänern och vid
Trollhätte kanalverk garanteras,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att de inre vattenvägarna
integreras i den samordnade framtida investeringsplanen.

Stockholm den 23 mars 1993

Magnus Persson (s)

Bo Finnkvist (s)

Kristina Svensson (s)

Jarl Lander (s)

Lisbeth Staaf-Igelström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (14)