med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T60 av Stina Gustavsson (c) och Charlotte Branting (fp)

av Stina Gustavsson (c) och Charlotte Branting (fp)
Sedan ett antal år tillbaka tillämpas ett system för
resultatutjämning mellan statliga och kommunala
flygplatser. Nuvarande avtal löper ut den 30 juni 1993 med
en provisorisk förlängning för år 1993. Utjämningen sker
inom ramen för Luftfartsverkets ekonomiska ansvar. Det
förutsätts att hänsyn till resultatutjämning tagits vid
riksdagens beslut rörande avkastningskrav på
Luftfartsverket. Kommunikationsministern har uttalat att
långsiktigt kan en väg vara att ta med utjämningen vid de
årliga överläggningar som sker ifråga om överföring av
resurser mellan staten och kommunerna.
I prop. 1992/93:176 om investeringar i trafikens
infrastruktur säger emellertid kommunikationsministern
bl.a.: ''Enligt min mening bör statens intresse särskilt
inriktas mot viktigare flygplatser i sådana delar av landet
där de markbundna transporterna inte kan erbjuda
tillfredsställande resealternativ snarare än mot utveckling
av principer för ekonomisk utjämning med avseende på
skillnader i huvudmannaskap,'' samt ''Jag avser att
återkomma till riksdagen med vidare överväganden i denna
fråga.''
Enligt vår mening måste, efter flera års utredande,
frågan om resultatutjämning få en mer definitiv lösning.
Det är oklart i propositionen om kommunikationsministern
syftar på resultatutjämningen eller på ett nytt system för
vissa flygplatser.
Det system för resultatutjämning som tillämpats sedan
lång tid bör, som vi ser det, fortsätta men utformas enklare
och mera rättvist. Det bör bygga på det faktum att de
regionala flygplatserna tillför Luftfartsverket stora intäkter
genom att de medverkar till att alstra trafik till Arlanda --
navet i det svenska flygplatssystemet. Ett enkelt system
kunde vara att varje regional flygplats, oavsett huvudman,
tillförs en viss summa av den passageraravgift som
Luftfartsverket tar ut av samtliga resenärer till Arlanda.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om de regionala flygplatsernas del av
passageraravgifterna.

Stockholm den 23 mars 1993

Stina Gustavsson (c)

Charlotte Branting (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)