med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T59 av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)

av Sten-Ove Sundström m.fl. (s)
I propositionen föreslås att investeringar i vägar och
järnvägar skall utföras fram till år 2003 med totalt 98
miljarder kronor.
Förslagen i propositionen berör i huvudsak investeringar
i Syd- och Mellansverige och har därför en marginell
betydelse för norra Sverige när det gäller sysselsättningen.
När nu krafttag tas för infrastruktursatsningarna och
mångmiljardbelopp lånas upp bör även vårt nordligaste län
med landets högsta arbetslöshet få del av dessa
framtidssatsningar.
Länsarbetsnämnden och kommunerna i Norrbotten har
tagit fram, och för regeringen hösten 1992 redovisat,
projekt på kommunikationsområdet för flera miljarder
kronor, som kan komma igång snabbt och därmed också få
positiva effekter för länets sysselsättning.
Till dessa hör: Ny malmhamn i Luleå  Ny farled,
Sandgrönnleden, i Luleå skärgård  Ny farled till
Karlsborg i Kalix kommun  Ny järnväg Luleå--
Haparanda (utredning)  Kombiterminal SJ Notviken.
Dessa projekt är inte bara viktiga ur
sysselsättningssynpunkt utan också strategiska ur nationellt
intresse för vår viktiga exportindustri, såväl malm och stål
som skogsindustrin. Flera är utredda och färdiga för
byggstart.
Ny malmhamn i Luleå
Byggandet av en ny malmhamn i Luleå på Stålverk 80-
området är viktigt för den fortsatta exporten av malm från
LKAB. I det ekonomiska underlag som presenteras
beräknas Luleå kommun investera 254 miljoner kronor och
LKAB ca 600 miljoner kronor, dvs. totalt 854 miljoner
kronor. Begärt statsbidrag i december 1992 är ca 90
miljoner kronor.
Den gamla malmhamnen är sliten och orationell och
fyller inte de moderna krav som ställs ur miljö- och
effektivitetssynpunkt. En ny hamn på det färdigställda s.k.
Stålverk 80-området är därför angelägen för att malmen
från LKAB:s gruvor ska kunna lastas snabbt och
miljövänligt.
Ny farled i Luleå
Muddring av Sandgrönnleden förbättrar sjöfarten till
Luleå genom att större fartyg kan anlöpa
hamnanläggningarna. Det är viktigt för malmexporten men
också för stålindustrins transporter av insatsvaror, t.ex.
koltransporterna. Dessa kan för närvarande inte gå in med
full last p.g.a. den grunda farleden.
Projektet beräknas kosta 22 miljoner kronor varav 6
miljoner kronor är finansierade.
Ny farled till Karlsborg i Kalix kommun
Farleden samt hamninvesteringar har utretts. De
föreslagna åtgärderna har inte genomförts. Djupgåendet
begränsas till 6 meter vilket begränsar ASSI:s export av
pappersprodukter. De föreslagna åtgärderna skulle göra det
möjligt att klara fartyg upp till 12 000 ton.
Totalkostnaderna för muddring, hamnbassäng och
farleden beräknas till ca 25 miljoner kronor.
Järnväg Luleå--Haparanda
SJ har gjort en översiktlig studie av Norrbottniabanan
Umeå--Haparanda som visar på en positiv effekt från
samhällsekonomisk synpunkt. Det är därför angeläget med
ett fördjupat utredningsarbete. Etappen Luleå--Haparanda
ger den största positiva effekten för näringslivet och har
också i den gjorda utredningen visat sig få den lägsta
byggkostnaden. Utredningskostnaden beräknas till 2,5
miljoner kronor.
Kombiterminal SJ Notviken
Kostnad för SJ är ca 30 miljoner kronor, för Luleå
kommun 70 miljoner kronor. Projektet är viktigt för SJ, och
terminalen är viktig för att klara en modern
terminalhantering för lastbils-/järnvägstransport. Den
gamla terminalen i Luleå fyller inte längre de
effektivitetskrav som ställs vid snabb lastning av
containertransporter på järnväg. Containerhanteringen vid
den nya terminalen kan också med fördel göras med den
roropir som finns i Luleå hamn.
Totalt skulle de redovisade projekten ge ca 750--800 jobb
i en region som har landets högsta arbetslöshet samt
avsevärt modernisera den för basindustrierna viktiga
infrastrukturen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ny malmhamn i Luleå,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ny farled, ''Sandgrönnleden'', i
Luleå,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ny farled till Karlsborgsverken i
Kalix kommun,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utredning av en ny järnväg
mellan Luleå och Haparanda,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om en SJ kombiterminal till
Notviken.

Stockholm den 23 mars 1993

Sten-Ove Sundström (s)

Bruno Poromaa (s)

Monica Öhman (s)

Åke Selberg (s)

Leif Marklund (s)

Ewa Hedkvist Petersen (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (10)