med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T58 av Göran Magnusson m.fl. (s)

av Göran Magnusson m.fl. (s)
Flera av de viktiga västmanländska delarna av trafikens
nationella infrastruktur är berörda i den aktuella
propositionen.
A. Järnvägen. Det stora nord--sydliga godsstråket skall
få väsentliga kapacitetshöjningar, bl.a. på sträckan mellan
Storvik och Frövi. Mälarbanan ingår som en viktig länk i
snabbtågssystemet både nationellt och regionalt och även i
vagnslastnätet.
B. Vägar. E 18 mellan Köping och Arboga och vidare
mot Örebro prioriteras i det nationella stamvägnätet. Det
sker också med riksväg 67, som ingår i den s.k. Räta linjen
samt med riksväg 70.
C. Sjöfart. Redan tidigare beviljade medel för insatser
i Södertälje kanal och i Mälarleden förbättrar kapaciteten
avsevärt. Insatser skall göras för att stärka kustsjöfarten.
D. Luftfart. Nytt är här att länsstyrelserna ges möjlighet
att inom ramen för anslaget för länstrafikanläggningar ge
medel för investeringar i kommunala flygplatser.
Regionala bedömningar
Under förutsättning att de i propositionen prioriterade
insatserna kommer till utförande är det i Västmanland i
första hand riksväg 68 genom Bergslagskommunerna
Norberg--Fagersta--Skinnskatteberg som behöver åtgärdas.
I propositionen kallas vägen för regionalt stråk, vilket måste
uppfattas som en markering av vägens betydelse. Av
Vägverkets utredning Gemensamma vägar framgår att
riksväg 68 har omfattande lastbilstrafik med transporter
mellan företag i regionen men också för mer långväga
relationer. Regionen har drabbats hårt av stålkrisen och alla
möjligheter måste tas tillvara för att skapa förutsättningar
för sysselsättning i regionen. Den regionala balansen
motiverar alltså insatser för riksväg 68 varför medel måste
avdelas för detta projekt inom ramen för de 8 miljarder som
enligt propositionen skall anslås för riksvägar.
Ingenting sägs om fördelningen mellan länen av anslaget
för investeringar i länstrafikanläggningar. Det föreslås inte
heller någon ökning av anslaget. Däremot skall det bli
möjligt att använda pengarna också för investeringar i
kommunala flygplatser. Det innebär att ytterligare objekt
kommer att konkurrera om, i förhållande till behoven,
knappa medel. Vid fördelning av pengarna mellan länen
måste hänsyn tas till behovet av insatser för flygplatser som
saknar statligt stöd.
I länet finns ett stort antal vägar som behöver rustas eller
byggas om för att svara mot de behov som medborgare och
näringsliv ställer. Det gäller i första hand väg 250, som bl.a.
är en viktig förbindelseled mellan Köpings hamn och
Bergslagen, samt förbindelserna i östra Västmanland mot
Uppsala.
Beträffande sjöfarten sägs i propositionen att hamnarna
är av strategisk betydelse för samverkan mellan
transportslagen. Statsmakten skall på olika sätt stimulera en
ökad kustsjöfart; därför finansierar
Transportforskningsberedningen en studie, Kust- och
närsjöfart, som just studerar möjligheten att skapa ett
sjötrafiksystem som alternativ till landtransporter. Detta är
särskilt påtagligt för insjöhamnar, som alltid konkurrerar
med landtransporter. Därför är det angeläget att bl.a.
Mälarens hamnar finns med i projektet.

Hemställan

Med hänvisning till det ovan anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av insatser på riksväg 68
i Västmanland,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om angelägenheten av att
Mälarhamnarna omfattas av kustsjöfartsprojektet.

Stockholm den 23 mars 1993

Göran Magnusson (s)

Lena Hjelm-Wallén (s)

Roland Sundgren (s)

Berit Oscarsson (s)

Margareta Israelsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)