med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T57 av Leo Persson m.fl. (s)

av Leo Persson m.fl. (s)
Regeringen redovisar i denna proposition
trafikpolitikens förutsättningar och utgångspunkter samt
lämnar förslag om inriktning och finansiering av framtida
investeringar i trafikens infrastruktur.
Luftfartens infrastruktur är av stor betydelse för den
internationella och nationella trafikförsörjningen.
Regeringen säger vidare att de föreslagna
investeringarna i väg och järnväg i ökad grad bör påverka
prioriteringen av resurser i flygplatssystemet. Statens
intresse bör särskilt riktas mot viktiga flygplatser i sådana
delar av landet där de markbundna transporterna inte kan
erbjuda tillfredsställande resealternativ.
Vi motionärer delar i stort denna uppfattning, men vi vill
på några punkter framhålla att det finns flygplatser utanför
Norrland som bör komma i fråga vid bedömning av statliga
ansvarstaganden för flygplatser. Man borde ha ambitionen
att i sin bedömning ta med de flygplatser som ligger i
''skogslänen'' och då främst de flygplatser som har den
karaktär som föreskrivs i propositionen, nämligen att
statens intresse särskilt riktas mot viktiga flygplatser där de
markbundna transporterna inte erbjuder tillfredsställande
alternativ, till exempel Idre och Mora flygplatser.
Dessutom bör flygplatser som har stor transferbetydelse
inom det s.k. primärnätet särskilt beaktas från
resultatutjämningssynpunkt.
Dala airport bör särskilt uppmärksammas utifrån
flygplatsens unika situation beträffande transferresandet
som för närvarande utgör 88 % av det totala resandet som
1992 var 156 000 
passagerare.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om flygplatser i skogslänen.

Stockholm den 23 mars 1993

Leo Persson (s)

Inger Hestvik (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Per Erik Granström (s)

Iréne Vestlund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)