med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T56 av Leo Persson m.fl. (s)

av Leo Persson m.fl. (s)
I propositionen säger regeringen att riksdag och regering
på ett tydligare sätt än tidigare ska ta ställning till
inriktningen av infrastrukturplaneringen. Den avvägning
mellan olika legitima mål för samhällets utveckling som
måste göras måste grundas på fakta och avspegla den
politiska viljan.
Propositionen talar också om att inriktningen
miljö/tillgänglighet ger den största förbättringen av såväl
tillgänglighet som den största minskningen av
tågdriftkostnaderna. I fråga om regional balans ger
inriktningen miljö/tillgänglighet för godstrafikens del t.o.m.
en större transporttidsminskning än inriktningen regional
balans. Inriktningen miljö/tillgänglighet ger den största
reduktionen av antalet bullerstörda till följd av särskilda
skyddsåtgärder och även den största reduktionen av
mängden kväveoxider.
Regeringen bedömer utifrån detta att Banverkets
alternativ miljö/tillgänglighet utgör en rimlig plattform för
den inriktning man vill förorda. En förbättring av
godstrafikens förutsättningar ligger väl i linje med det
investeringsprogram man vill förorda.
Vi motionärer tycker att man på något sätt glömt att
värdera nyttan av att investera i förstärkning av godsstråket
från Borlänge över Kil. Genom speciella insatser här skulle
man kunna avlasta vissa andra trafikstråk och därigenom
uppnå större tidsvinster i persontrafiken på andra håll
genom att kunna styra en större del av den tunga
godstrafiken över denna bandel på väg mot Göteborg och
Västsverige. Filosofin om att miljö/tillgänglighet ska utgöra
plattform för inriktningen för den framtida godstrafiken
överensstämmer också väl i ett koncept som skulle innebära
att bandelen Borlänge--Kil ingår.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att bandelen Borlänge--Kil bör
ingå i godsstråket mot Västsverige.

Stockholm den 23 mars 1993

Leo Persson (s)

Inger Hestvik (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Per Erik Granström (s)

Iréne Vestlund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)