med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T55 av Leo Persson m.fl. (s)

av Leo Persson m.fl. (s)
I regeringens proposition om investeringar i trafikens
infrastruktur m.m. kan man utläsa följande:
Det övergripande trafikpolitiska målet är att erbjuda
medborgarna och näringslivet i landets olika delar en
tillfredsställande, säker och miljövänlig trafikförsörjning till
lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnader. Detta mål
har vidareutvecklats i fem delmål.Transportsystemet
skall utformas så att medborgarnas och näringslivets
grundläggande transportbehov tillgodoses.
Transportsystemet skall utformas så att det bidrar till ett
effektivt resursutnyttjande i samhället som helhet.
Transportsystemet skall utformas så att det motsvarar högt
ställda krav på säkerheten i trafiken.Transportsystemet
skall utvecklas så att en god miljö och en långsiktig god
hushållning med naturresurser främjas.
Transportsystemet skall byggas upp så att det bidrar till
regional balans.
Vi motionärer delar regeringens uppfattning beträffande
inriktningen av trafikpolitiken som bygger på 1988 års
trafikpolitiska beslut.
Vad som däremot inte tydligt framgår av propositionen
är på vilket sätt regeringen avser att medverka till att
utveckla trafiken som åvilar de s.k. trafikhuvudmännen i
länen.
Visserligen framgår att LTA-anslaget bör ge utrymme
för investeringar som motsvarar 9 miljarder 
kronor, men inte på vilket sätt mera precis
dessa skall fördelas, Vägverket får uppdraget att göra denna
fördelning.
När det gäller trafikhuvudmännens möjlighet att bedriva
den trafikpolitik som omtalas i de fem delmålen så måste
man ge trafikhuvudmännen tillräckliga resurser/medel för
trafikens genomförande. Vad avser järnvägstrafiken så
finns i LTA-anslaget bl.a. medel för visst underhåll av
banstandarden som utförs av Banverket, vidare betalar
trafikhuvudmännen banavgifter per vagnkilometer. Övriga
trafikanter/godstrafiken på de s.k. länsjärnvägarna har
också att till Banverket erlägga kilometeravgifter, men de
avgifter som gäller ger otillräcklig täckningsgrad för att
banstandarden skall kunna bibehållas. Sammantaget gäller
för de bandelar som vi motionärer behandlar att det är
viktigt att ''trätåg'' på västerdalsbanan samt skrot och
valsade produkter kan fraktas på bandelen Ludvika --
Fagersta mot Västerås. Våra länsjärnvägar skall klara såväl
gods som persontransporter i ett miljöanpassat
trafiksystem.
Vi motionärer är medvetna om att det nu finns en
arbetsgrupp bestående av representanter från Vägverket,
Banverket, Kommunförbundet, länsstyrelserna och SLTF,
som har till uppgift att finna former/fördelningsnyckel för
hur man i framtiden skall fördela detta LTA-anslag till
respektive länsstyrelse.
Men vad som oroar oss är att LTA-medlen är i stort
oförändrade och med tanke på vad vi motionärer tidigare
anfört så är medlen otillräckliga och näst intill gör det
omöjligt att utföra investeringar som gynnar en utveckling
av de trafikpolitiska mål propositionen anför som viktiga.
Vi motionärer anser att det bör ankomma på regeringen
att också pröva speciellt kostsamma investeringsprojekt
även på länsjärnvägarna som t.ex. mellan Ludvika och
Fagersta och västerdalsbanan, samt anslå investeringsmedel
för att uppnå det regeringen kallar regional balans samt
uppnå förhållandet bra miljö och tillgänglighet.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om regeringens ansvar för att de
trafikpolitiska målen också gäller den regionala trafiken.

Stockholm den 23 mars 1993

Leo Persson (s)

Inger Hestvik (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Per Erik Granström (s)

Iréne Vestlund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)