med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T53 av Leo Persson m.fl. (s)

av Leo Persson m.fl. (s)
Regeringen redovisar i propositionen trafikpolitikens
förutsättningar och utgångspunkter samt lämnar förslag om
inriktning och finansiering av framtida investeringar i
trafikens infrastruktur.
Regeringen säger i propositionen att satsningar på
infrastrukturen i Sverige måste få en speciell tyngd för att vi
i möjligaste mån skall kunna kompensera våra geografiska
nackdelar. Detta gäller oavsett det faktum att Sverige i
jämförelse med kontinenten är glesbefolkat och att vårt
lands transportnät i allmänhet inte är lika hårt belastat.
Med detta som bakgrund konstaterar vi motionärer att
det trots en vällovlig ambition finns en del brister i den
redovisning av stamvägnät som är behövligt för en
utveckling av hela vårt land. En sådan vägsträcka är riksväg
64 från Mariestad till Johannisholm. Vi motionärer vill
framhålla att en hopbindning mellan dessa orter skulle
stärka stamvägnätet och ge en mera naturlig Europainfart
för bl.a. turismen från Tyskland och Mellaneuropa till
skogslänens rekreationsområden.
Vi motionärer har noterat att regeringen till viss del
uppfyller vårt krav vad avser den sydligaste delen av R
64:an men att man bort fullfölja med att skapa en
''fångstarm'' med ett västra ben, nuvarande R 45 och ett
östra ben med ''Nissastigen'' och den nu föreslagna
sträckningen. Då först fås en naturlig styrning av den trafik
som kommer från kontinenten till rekreation i norra
Sverige. Med detta synsätt ökar betydelsen ytterligare av
den s.k. inlandsvägen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att införliva R 64 i stamvägnätet.

Stockholm den 23 mars 1993

Leo Persson (s)

Inger Hestvik (s)

Bengt-Ola Ryttar (s)

Per Erik Granström (s)

Iréne Vestlund (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)