med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T51 av Britt Bohlin och Ingvar Johnsson (s)

av Britt Bohlin och Ingvar Johnsson (s)
Om vägar och järnvägar i Dalsland
Norge--Väner-banan
Med utgångspunkt från det mycket svåra
arbetsmarknadsläget i regionen är en snabb utbyggnad av
Norge--Väner-banan ytterst angelägen. Den första
etappen, dubbelspårsutbyggnad Göteborg--Mellerud--
Dalskog måste omedelbart igångsättas.
Underhåll av vägnätet
Att ett vägnät av hög klass har stor betydelse för den
ekonomiska utvecklingen är alla överens om. Vi talar då
inte bara om de stora trafikstråken utan också i hög grad om
det omfattande och vittförgrenade nätet av mindre vägar,
inte minst i glesbygden. Insatser för att förbättra vägnätet
ger positiva samhällseffekter på många områden.
Vägnätet måste underhållas för att inte mista sitt värde.
Det skall tillgodose olika resebehov hos medborgare och
näringsliv i alla delar av vårt land. Kraven på vägnätet ökar
i takt med människors ökade rörlighet och näringslivets
ökade behov av bra transportmöjligheter.
I Älvsborgs län finns ett stort nät av landsbygdsvägar, de
flesta med mycket låg bärighet. Denna situation är särskilt
tydlig i Dalsland. Under tjällossningstiden måste ca 50 % av
vägnätet i Dalsland begränsas för tung trafik. Detta drabbar
många företag, främst inom skogsindustrin.
Driftsstörningar förekommer inom många företag eftersom
bl.a. råvarutransporterna har stora problem. För
åkeriföretagen innebär den dåliga vägstandarden på många
håll problem genom att man inte kan ta fulla laster. För
många enskilda människor uppstår problem med dagliga
resor till och från arbetet, skolskjutsar m.m. Reparations-
och underhållskostnader för fordon ökar.
I Älvsborgs län finns 145 mil grusvägar inom
statsvägnätet. Det är 30 % av grusvägnätet i Vägverkets
västra region. Huvuddelen har liten eller måttlig trafik, men
detta vägnät spelar en central roll för de bygder de betjänar.
Till bilden hör också bärigheten -- där bristerna i P-län
enligt Vägverkets beräkningar är större än för landet i
genomsnitt. Även på detta område finns stora problem i
Dalsland. Det är viktigt att investera i ett bättre vägnät.
Men det är också av strategisk betydelse att underhållet av
det befintliga nätet inte eftersätts. Inte minst i de stora delar
av vårt land som ligger utanför de stora trafikstråken är det
av fundamental betydelse att det vägnät som finns kan
hållas i stånd och att det finns ett utrymme för att åtgärda
de allvarligaste bristerna.
Underhållet av vägsystemet har eftersatts under ett antal
år. Ett löpande underhåll av vägar och broar så att en jämn
standard kan upprätthållas är ett av de viktigaste
åtgärdsområdena på vägsidan. Enligt min mening måste
man nu se till att Vägverket tillförsäkras erforderliga
resurser för underhåll av vägnätet, och att man i detta
sammanhang beaktar behovet av en god vägstandard på
våra landsbygdsvägar.
Riksväg 45
Riksväg 45 ingår i Vägverkets förslag till nationella stråk
och i regeringens förslag till nationellt stamvägnät. Det är
ett uttryck för den stora betydelse riksväg 45 har i den
nationella transportförsörjningen. Vägen har också en stor
regional betydelse, och på vissa avsnitt finns också en
betydande lokal trafik.
I regeringens proposition har riksväg 45 norr om
Vänersborg angetts som en 13 m-väg. Inga särskilda medel
har dock föreslagits avsättas för denna del. Fråga om medel
förutsätts hanteras i den fortsatta planeringen.
I den samlade västsvenska transportstrategi som de fem
västsvenska länsstyrelserna lade fram i mitten av mars ingår
riksväg 45 som ett viktigt stråk, både från det nationella och
det gemensamma västsvenska perspektivet. Mest angeläget
i norra delen är enligt strategin en utbyggnad av förbifarter
Frändefors och Mellerud.
Hittills har intresset för utbyggnad av riksväg 45 främst
riktats mot partiet från Göteborg till Vänersborg. Det är en
utbyggnad som är angelägen. Men samtidigt har vägen en
betydande funktion att fylla även norröver genom länet.
Här finns också stora och angelägna utbyggnadsbehov.
Riksväg 45 förbinder bl.a. Värmland och Bergslagen
med västkusten. Vägen har således en central roll i
transportförsörjningen för Sveriges mest betydande
industriregioner. Vägen har således en mycket stor
betydelse för godstrafiken både i ett nationellt och regionalt
perspektiv.
Trafikvolymen är stor i förhållande till vägens standard
och framkomligheten är låg på vissa partier. Genom
Dalsland finns partier med särskilt låg standard. Genom
södra Dalsland passerar vägen genom flera samhällen. Det
medför bl.a. problem både vad gäller framkomlighet, miljö
och trafiksäkerhet.
Mot den bakgrund som vi här har redovisat anser vi det
ytterst angeläget att investeringar under planperioden kan
genomföras på riksväg 45 även norr om Vänersborg. Vi vill
föreslå att i den inriktning som läggs som grund för den
fortsatta planeringen skall ingå en utbyggnad under
planperioden även av riksväg 45 genom Dalsland.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om vägunderhåll och snabb
utbyggnad av Norge--Väner-banan samt upprustningen av
riksväg 45.

Stockholm den 23 mars 1993

Britt Bohlin (s)

Ingvar Johnsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)