med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T50 av Lennart Nilsson m.fl. (s, c, m, fp, v)

av Lennart Nilsson m.fl. (s, c, m, fp, v)
Trafikens infrastruktur i Fyrstadsregionen
Fyrstad (Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och
Lysekil) är en av landets mest betydande industriregioner.
Regionens näringsliv och arbetsmarknad är för närvarande
utsatta för omfattande förändringar. De mycket stora
varslen inom bilindustrin har ytterligare förvärrat den redan
hårt pressade arbetsmarknadssituationen. Fyrstad
genomgår en djupgående och allvarlig strukturförändring.
Den förändringen påverkar i mycket hög grad även
omkringliggande kommuner, eftersom Fyrstad har stor
inpendling av arbetskraft från Dalsland, samt mellersta och
norra Bohuslän.
Fyrstadsregionen har i grunden betydande möjligheter
till en positiv utveckling. Detta förutsätter dock en
medveten och betydande satsning på investeringar i en
infrastruktur som långsiktigt stärker regionen.
Investeringar i infrastrukturen stärker integrationen av
Fyrstad som en enhet. De breddar arbetsmarknaden och
utbytet mellan de fyra kommunerna, och regionen får en
väsentligt ökad konkurrenskraft. Ur samhällsekonomisk
synpunkt blir investeringar i infrastruktur i Fyrstad mycket
värdefulla, både i det korta perspektivet, eftersom
utbyggnad ger sysselsättning, och i det långa perspektivet,
eftersom attraktionen och konkurrenskraften stärks.
Kommunerna i Fyrstad har kraftfullt förstärkt sitt
samarbete för att möta situationen på arbetsmarknaden och
för att bygga en ny struktur. En nära samverkan mellan
kommunerna men även med andra organ, bland andra
länsstyrelserna, är en del av den utvecklingsstrategi som
formulerats.
Fyrstadskommunerna har beslutat att upprätta en
heltäckande trafiköverenskommelse. Prioriteringar,
lokaliseringar, standardnivåer, kostnader och finansiering
för samtliga trafikslag skall redovisas i överenskommelsen
som kommer att presenteras undr våren 1993.
Trafiköverenskommelsen för Fyrstad kommer att vara ett
regionalt mycket väl förankrat utvecklingsdokument som
även bör bli styrande för statliga organs investeringar och
satsningar i Fyrstadsregionen. I brev till regeringen och
trafikutskottet 1993-01-29 har regionkommittén för Fyrstad
mera i detalj redovisat trafiköverenskommelsens innehåll.
Infrastrukturpropositionen (1992/93:176) redovisar
investeringar inom flera områden som berör Fyrstad. De
fem trafikpolitiska mål som redovisas i propositionen visar
dock tydligt att ytterligare åtgärder är nödvändiga i Fyrstad.
Regionens ytterligt allvarliga arbetsmarknadsläge
motiverar särskilda insatser för att skapa snabba effekter på
sysselsättningen. Framför allt måste investeringar ske för
att långsiktigt ge Fyrstad konkurrens- och attraktionskraft.
Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att skapa goda
kommunikationer inom Fyrstad och likaså bra transport-
och resmöjligheter till och från intressanta knutpunkter i
närliggande regioner och på kontinenten. För att tillgodose
detta måste väg- och järnvägsnätet byggas ut och
effektiviseras. Det är också nödvändigt att flyget och
sjöfarten kan utvecklas. Åtgärderna skall baseras på den
enskildes och näringslivets behov av förbättrade
kommunikationer. Transportsystemet skall samtidigt
utvecklas så att det främjar en god miljö.
Mot denna bakgrund krävs att E6 i Bohuslän byggs ut till
högre standard ända till norska gränsen. Den
internationella järnvägsförbindelsen Oslo--Göteborg--
Köpenhamn--kontinenten har strategisk betydelse för
Nordens knytning till Europa. Den norska inriktningen är
att till sekelskiftet ha byggt ut järnvägen Oslo--Kornsjö till
modern kapacitet och standard. Detta är mycket viktigt för
såväl gods- som persontrafik. Regeringens förslag till
utbyggnadstakt är alltför långsam och det kan uppstå
motsättningar mellan norska och svenska intressen. Vi
föreslår därför att inriktningen skall vara att utbyggnaden
på svensk sida skall vara klar vid sekelskiftet. För delar av
banan är utbyggnad redan projekterad och
byggnadsarbeten kan igångsättas inom ett år.
Målsättningen i regeringens förslag är att utbyggnaden
av Riksväg 45 till motorvägsstandard mellan Göteborg och
Vänersborg skall vara klar till 20% år 2003. Med hänsyn till
vägens avgörande betydelse för regionens utveckling bör
målsättningen vara att hela RV 45 skall vara utbyggd till
högre standard inom planeringsperioden.
Riksväg 44 förlängd med väg 161 mellan Uddevalla och
Lysekil bör ingå i det nationella stamvägnätet. Standarden
på väg 44 Tvåstad--Uddevalla och väg 161 är alltför dålig.
Denna väg är den mest betydelsefulla inom Fyrstad
eftersom den binder ihop hela regionen. Den är avgörande
för mycket av den regionala arbetskraftspendlingen och den
är en mycket viktig länk för transporterna mellan
Fyrstadskommunerna. Trafikmängder och brister i
framkomlighet motiverar snabba åtgärder på Riksväg
44/väg 161. En utbyggnad till högre standard vad gäller
Tvåstad--Uddevalla och i övrigt en upprustning är därför
nödvändiga under planeringsperioden. I fråga om vägarna
kan konstateras att tillgänglig trafikstatistik och
olycksfrekvens klart talar för den föreslagna
utbyggnadstakten.
Utvecklingsmöjligheter långsiktigt saknas för flyget
Trollhättan-Vänersborgs flygplats med nuvarande
standard. Samtidigt kan konstateras att flyg från Fyrstad är
en absolut nödvändighet för regionens utveckling. Analogt
med propositionens resonemang om flygplatsfrågan i
Värmland, bör riksdagen slå fast att förutsättningarna
måste skapas för en långsiktig utveckling av flyget i Fyrstad
och att detta är ett gemensamt statligt och regionalt/lokalt
ansvar.
En utökad tilldelning av medel till Fyrstad för de
regionala transporterna och en upprioritering av åtgärder i
Fyrstad inom den västsvenska regionen är, med hänsyn till
vad som tidigare anförts, nödvändig.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar i enlighet med vad i motionen
anförts om E 6, riksväg 44 och riksväg 45 samt järnvägen
Nordlänken,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om trafiköverenskommelse för
Fyrstad samt om flyget och de inomregionala transporterna.

Stockholm den 23 mars 1993

Lennart Nilsson (s)

Elver Jonsson (fp)

Ingvar Johnsson (s)

Stig Bertilsson (m)

Lisbet Calner (s)

Elving Andersson (c)

Lars Bäckström (v)

Britt Bohlin (s)

Kent Olsson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)