med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T49 av Ingvar Johnsson m.fl. (s)

av Ingvar Johnsson m.fl. (s)
Bygg ut kommunikationerna i Västsverige
Västsverige är för sin utveckling beroende av tillgång på
väl utbyggda kommunikationer. Men transportsystemen i
Västsverige har idag inte en tillfredsställande standard.
Bristerna är tydliga sett utifrån de krav näringslivet och den
omfattande arbetspendlingen ställer. Transportsystemens
brister är ett hinder i regionens förnyelsearbete.
Prognoserna för trafikens utveckling i Västsverige pekar
på ökad trafikvolym, vilket ytterligare förstärks genom
integrationen i Europa. Trafikvolymen och dess
sammansättning skapar särskilda problem utefter kusten.
Det krävs därför snabbt mycket omfattande investeringar
inom järnväg, väg, sjöfart och flyg för att ge regionen
tillgång på väl fungerande kommunikationer.
De västsvenska socialdemokratiska partidistrikten
påbörjade under hösten l989 arbetet med ett gemensamt
trafikpolitiskt handlingsprogram. I detta program som
presenterades inför valet l991 framhölls trafiksektorns
viktiga funktion i dagens samhälle inte minst för
näringslivets möjligheter att fungera och utvecklas.
Insikten om att de viktigaste trafikfrågorna i Västsverige
inte kan lösas i varje län för sig utan måste lösas gemensamt,
var en bärande tanke i programmet. För att ge Västverige
tillgång till ett väl fungerande transportsystem föreslogs i
programmet bland annat mycket kraftiga investeringar i
såväl järnvägar som vägar. Likaså föreslogs i programmet
utveckling av flygtrafiken och Väner- och kustsjöfarten.
De socialdemokratiska partidistrikten tillskrev i februari
l990 respektive länsstyrelse. I dessa skrivelser framfördes
bland annat förslaget att länsstyrelserna i Västsverige skulle
ta upp frågan om bildandet av en regional
samarbetskommitté för trafikfrågor.
Det var därför med stor glädje vi noterade att
länsstyrelserna snabbt påbörjade ett gemensamt arbete med
trafikfrågorna i enlighet med vad vi föreslagit. Vi kan nu
med än större tillfredsställelse konstatera att
länsstyrelsernas arbetsgrupp nu presenterat ett väl
genomarbetat program ''Västsvensk strategi för förbättrade
kommunikationer''.
I regeringens proposition föreslås satsningar på väg- och
järnvägsbyggen som är viktiga för Västsveriges utveckling.
Men de satsningar regeringen föreslår är dock inte
tillräckliga. Många viktiga investeringar kommer endast att
påbörjas under den närmaste tioårsperioden om riksdagen
skulle följa regeringens förslag.
Vi socialdemokrater föreslår i vår partimotion väsentligt
större satsningar på investeringar inom trafiksektorn. Av
miljöskäl är det särskilt viktigt att det där föreslås större
satsningar på järnvägsutbyggnad. Inom ramen för en sådan
satsning, utöver vad regeringen föreslagit, kan flera
angelägna projekt som nu presenteras av länsstyrelserna i
de västsvenska länen färdigställas under den kommande
tioårsperioden.
Genom att snabbt sätta igång en rad angelägna
investeringar för bättre kommunikationer i Västsverige kan
ledig byggkapacitet utnyttjas. En ökad satsning på bättre
kommunikationer blir därmed också ett viktigt bidrag till att
minska den höga arbetslösheten inom byggsektorn.
I det följande beskriver vi våra förslag till satsningar som
bör påbörjas snarast möjligt.
Dubbelspårutbyggnaden på Västkustbanan färdigställs
och byggandet av Nordlänken norr om Göteborg påbörjas
snabbt så att utbyggnaden blir klar under l990-talet. Västra
stambanan byggs ut under tioårsperioden genom
kapacitetsförstärkning Göteborg--Alingsås och
snabbtågsanpassning i övrigt.
Götalandsbanan byggs på sikt. Under tioårsperioden
upprustas Älvsborgsbanan med Herrljunga utvecklad som
knutpunkt med Västra stambanan. Snabbtåg sätts in från
Borås och från Halmstad via Viskadalsbanan. Likaså
upprustas Bohusbanans södra del samt banan Falköping--
Jönköping under perioden.
För godstrafiken utvecklas godstrafikterminaler i
respektive regioncentra för omlastning från järnväg till
lastbil. I Göteborg byggs en ny älvförbindelse för
godstrafiken.
Motorvägsutbyggnaden genom Halland färdigställs.
Under tioårsperioden byggs motorväg ut i mellersta
Bohuslän och vid riksgränsen. Vidare byggs motorväg på
väg E 20 öster om Götene, och på riksväg 40 Landvetter--
Borås, riksväg 45 Göteborg--Vänersborg och riksväg 44
Uddevalla--Vänersborg/Trollhättan.
Senare fortsatt utbyggnad av vägarna E6, E20 och
Riksväg 40 till motorväg och ytterligare förbättringar av E
18, Riksväg 45, det s.k. östra stråket, samt Riksväg 25.
Härtill kommer ett antal viktiga utbyggnader av de
regionala stråken.
Det är viktigt att Västsverige förblir ett nordiskt centrum
för utrikeshandel. En avgörande förutsättning för detta är
en fortsatt utveckling av sjöfarten där Göteborgs hamn har
en särställning genom stora gods- och passagerarvolymer
och en regelbunden transocean trafik.
De västsvenska hamnarna och farlederna har
sammantaget en stor transportkapacitet som kan utnyttjas
för att minska belastningen på miljön och skapa nya och
konkurrenskraftiga transportalternativ. En utvecklad
Vänersjöfart och sjöfart från kusthamnarna, i Bohuslän och
Halland, är viktig för att bibehålla goda
transportmöjligheter för regionen.
Västsveriges kontakter med grannländerna och viktiga
orter i övriga Europa kräver att Göteborg--Landvetter
utvecklas som ett andra nav för flygtrafiken i landet.
Flygtrafiken vid Halmstads och Trollhättan/Vänersborgs
flygplatser som är av stor betydelse för respektive regions
utveckling måste ges långsiktiga lösningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen beslutar att, utöver vad regeringen
föreslagit, bygga ut järnvägar i Västsverige i enlighet med
vad som anförts i motionen,
2. att riksdagen beslutar att, utöver vad regeringen
föreslagit, bygga ut vägar i Västsverige i enlighet med vad
som anförts i motionen,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om sjöfarten,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om flygtrafiken i Västsverige.

Stockholm den 23 mars l993

Ingvar Johnsson (s)

Marianne Carlström (s)

Lennart Nilsson (s)

Arne Kjörnsberg (s)

Jan Fransson (s)

Ingegerd Sahlström (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (8)