med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T48 av Peeter Luksep (m)

av Peeter Luksep (m)
Bättre Arlandaresor billigare
Utredningarna om en järnvägsförbindelse till Arlanda
har avlöst varandra genom åren.
Den totala investeringen för en järnvägsförbindelse har
hela tiden fått revideras uppåt. Senast tillgängliga
beräkning i Dennis-paketet är uppe i 6 miljarder kronor.
Det kan innebära att ett icke subventionerat biljettpris kan
komma att ligga på 200 kronor för enkel resa i dagens
penningvärde.
Riksdagen har öppnat för möjligheten att låta privata
investerare finansiera projektet. Någon sådan lösning har
ännu inte uppnåtts.
Steg för steg har nu staten gått in med egen finansiering.
Sålunda byggs delen Ulriksdal--Rosersberg med enbart
statlig finansiering. Skälet anges vara att fyra spår på
sträckan ändå behövs på grund av nuvarande och med
Arlandatåg kommande trafikmängd. Så sent som i januari
i år beslöt regeringen att delen Rosersberg--Arlanda samt
själva stationen på Arlanda skall finansieras med privat
kapital. Samtidigt undantogs den ''norra böjen'' från
Arlanda och ut till stambanan. Banverket fick i uppdrag att
till 1 april i år redovisa de samhällsekonomiska effekterna
av andra lösningar än ''norra böjen''. Innan banverkets
rapport föreligger föreslår nu regeringen likväl att staten
skall anslå hela 850 miljoner kronor för att bygga den ''norra
böjen''.
Det finns anledning till oro om att Arlandabanan kan
komma att förverkligas steg för steg i sin helhet med statliga
medel, trots att det blir mycket dyrt. När såväl sträckan
Ulriksdal--Rosersberg som ''norra böjen'' byggts med
statliga medel kan det visa sig orimligt att inte bygga
återstående delar, när de första investeringarna redan
gjorts.
Hela Arlandabane-konceptet har gång på gång visat sig
behöva revideras. Önskade privata investerare har hittills
inte kunnat engageras. Eftersom banverkets utredning
därtill ännu inte föreligger, bör frågan om att anslå 850
miljoner kronor till ''norra böjen'' anstå till vidare.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om anslaget på 850 miljoner kronor
för ''norra böjen''.

Stockholm den 22 mars 1993

Peeter Luksep (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)