med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T45 av Åke Gustavsson (s)

av Åke Gustavsson (s)
I denna motion läggs förslag dels om dubbelspår på
sträckan Nässjö--Falköping, dels förslag om upprustning av
rangerbangården i Nässjö. Lösningen av båda dessa frågor
är av strategisk betydelse för en positiv utveckling av såväl
person- som godstrafiken i södra Sverige. Järnvägen skulle,
med dessa investeringar genomförda, bli mer
konkurrenskraftig än vad som för närvarande är fallet.
Dessutom skulle transportsäkerhet, tillgänglighet och
standard öka.
Beträffande dubbelspår mellan Nässjö och Falköping
skulle södra och västra stambanan få en förbindelse som
medger tät trafik med hög hastighet. Härigenom skapas
möjligheter att genomföra en ringlinje Stockholm--Nässjö--
Falköping--Stockholm, ''Vätternringen''. Genom att skapa
Vätternringen öppnas till en förhållandevis låg kostnad
möjligheten att trafikera hela ringen med X 2000-tågen.
Detta ligger också väl i linje med den i propositionen
uttalade målsättningen att ''persontrafiken år 2003 skall
binda samman stora delar av landet längs de viktigaste
stråken''. Arbetet med den föreslagna sammankopplingen
av de båda stambanorna kan påbörjas tämligen omgående,
dvs. redan nästa budgetår i en första etapp på delsträckan
Nässjö--Jönköping.
En viktig strävan är också att förbättra godshanteringen
i meningen att öka tillgängligheten och korta ned
transporttiden. Dessutom måste det vara en politisk
strävan, inte minst av miljöskäl, att flytta över mer av
godstransporterna till järnväg. Väl fungerande
rangerbangårdar är då centrala faktorer för
godshanteringen. Nässjös centrala läge för godstransport på
järnväg kan tas bättre till vara än för närvarande. En
förutsättning för detta är emellertid att nödvändiga
investeringar görs för att rusta upp Nässjö rangerbangård.
I dag tvingas man att arbeta med omoderna rutiner, som
både leder till arbetsmiljöproblem och mindre rationell
hantering av gods än vad som skulle vara möjligt. Kraven
på rangerbangården ökar också i framtiden genom den
satsning som sker på södra stambanan.
Inom ramen för LTA-anslaget sker också satsningar på
länsnätet, vilket stärker utvecklingen mot ett starkt
kommunikationscentrum i Nässjö till gagn för
järnvägstrafiken.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om dubbelspårig järnväg Nässjö--
Falköping,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om modernisering av
rangerbangården i Nässjö.

Stockholm den 23 mars 1993

Åke Gustavsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (4)