med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T42 av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)

av Ian Wachtmeister m.fl. (nyd)
Eftersom Ny demokrati haft direkta förhandlingar med
regeringen via kommunikationsdepartementet med
anledning av infrastrukturproposition 1992/93:173, så finns
mycket av Ny demokratis politik i denna proposition,
väldigt mycket t o m. Vi bygger vägar och järnvägar där
industrin och människor finns och bor.
I SOU 1993:16 i avsnittet som behandlar infrastrukturen
anser man att sett över en längre period finns inga skäl att
höja investreringsnivån utöver den redan föreslagna. Vi har
i stort samma uppfattning i denna fråga.
Vi vill också redan nu varna regeringen för att i
kommande propositioner glömma att stora anslag kommer
att behövas för att upprätthålla redan befintlig
infrastruktur.
Vi tycker sålunda att propositionens upplägg i stort är
enligt överenskommelse. Dessutom så finns i regeringens
proposition 1992/93:179, Åtgärder mot klimatpåverkan m
m., huvuddelen av Ny demokratis motion om
nollemissionsbilar 1992/93:Jo624, som enligt vårt sätt att se
på saken (numera även regeringens) kan rädda både miljö
och svensk bilindustri. Även amerikanska chefer inom
högteknologiska företag (Ny Teknik 11/1993) anser att vi
måste hitta en ny framtid för bilindustrin och att omvandla
dyr högteknik till massproduktion av billiga
kvalitetsprodukter.
Dock finns det några delar som vi anser skall åtgärdas,
bl a motorvägsutbyggnaden norr om Göteborg.
42% av sträckan Göteborg--Svinesund är redan utbyggd
med motorväg/13 m. Regeringen anser inte att hela
sträckan skall byggas färdig till år 2003 utan endast 65% av
den.
Vi anser att hela sträckan skall byggas ut till
motorvägstandard så snart som möjligt ända till Svinesund,
dvs till 100%, främst med tanke på trafiksäkerhet och miljö.
Vi anser inte att nya medel skall anvisas utan omdisponeras
inom ram.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att bygga ut 100 % av E 6 genom
Bohuslän till motorvägsstandard inom ramen för
infrastrukturpropositionens anvisade medel och om att
detta skall ske så snart som möjligt.

Stockholm den 23 mars 1993

Ian Wachtmeister (nyd)

Max Montalvo (nyd)

Kenneth Attefors (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)