med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T41 av Hans Nyhage (m)

av Hans Nyhage (m)
Riksväg 41 mellan Borås och Varberg spelar en mycket
viktig roll när det gäller Sjuhäradsbygdens
trafikförsörjning. Det är av största vikt såväl för näringslivet
som för allmänheten, att kommunikationerna kan fungera
på ett fullgott sätt.
Inte minst inför perspektivet att järnvägsförbindelsen
mellan Borås och Varberg hotas av nedläggning på grund av
mycket dålig lönsamhet, är det angeläget att
vägförbindelsen står väl rustad.
Det har hittills plottrats med småetapper, när det gäller
utbyggnaden av riksväg 41, vilket medfört betydande och
onödigt ökade kostnader. Enligt min mening är det nu rätt
tillfälle, att se till att hela sträckan blir färdigutbyggd, vilket
bör ske som en omedelbar insats inom ramen för de i
propositionen föreslagna anslagen till väginvesteringar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om utbyggnaden av riksväg 41.

Stockholm den 23 mars 1993

Hans Nyhage (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)