med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T40 av Sigrid Bolkéus och Widar Andersson (s)

av Sigrid Bolkéus och Widar Andersson (s)
Askersundsleden--Bergslagsdiagonalen som nationellt
stråk ända till E 4 vid Norrlandskusten via RV 60:s
förlängning genom Hälsingland
Inför valet av inriktningen av den nationella
vägplaneringen för perioden 1994--2003 och därmed
sammanhängande val av nationella stamvägar är det av stor
betydelse att valet görs med utgångspunkt från både
näringspolitiska och regionalpolitiska aspekter.
Regeringen har i sin proposition 1992/93:176 om
investeringar i trafikens infrastruktur m.m. redovisat ett
förslag till nationellt stamvägnät. I förslaget saknas dock
RV 60:s förlängning genom Hälsingland till E 4 vid
Norrlandskusten.
Bergslagen och då speciellt Falun--Borlänge-regionen
samt Värmland behöver samband med Norrlandskusten via
Hälsingland. Detta bl.a. för att skapa
kommunikationsmässigt goda förutsättningar för det
volymmässigt ansenliga norr- och sydgående godset till och
från samt genom Berslagen.
En fullständig Bergslagsdiagonal med RV 60:s
förlängning genom Hälsingland till E 4 vid Norrlandskusten
skapar en väsentligt förbättrad regional balans och betydligt
bättre förutsättningar för näringslivsutveckling i
Hälsingland som är en arbetsmarknadsmässigt mycket hårt
drabbad region.
RV 60:s förlängning genom Hälsingland till E 4 vid
Norrlandskusten kräver dessutom endast punktvisa insatser
för att kunna nyttjas som genomgående led.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Askersundsleden--
Bergslagsdiagonalen görs fullständig som nationell stamväg
genom att anslutas till E 4 vid Norrlandskusten via riksväg
60:s förlängning genom Hälsingland.

Stockholm den 23 mars 1993

Sigrid Bolkéus (s)

Widar Andersson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)