med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T39 av Sigrid Bolkéus m.fl. (s)

av Sigrid Bolkéus m.fl. (s)
Norra stambanan, snabbtåg Stockholm--Östersund på
fyra timmar
Länsstyrelserna i Gävleborgs och Jämtlands län har
tillsammans med kommunerna längs norra stambanan och
delar av mittbanan under en längre tid arbetat för att skapa
förutsättningar för en utvecklad tågtrafik och då speciellt
snabbtågstrafik på sträckan Stockholm--Östersund--
Trondheim.
Banverket har inför stomnätsplaneringen 1994--2003
översiktligt studerat vad som krävs för att möjliggöra en
trafikering Stockholm--Östersund på fyra timmar med X
2000. SJ förklarade sig i samband med en
landshövdingeuppvaktning i januari 1993 berett att i
samarbete med berörda intressenter medverka i en särskild
utredning med uppgift att studera förutsättnigarna för en
utvecklad tågtrafik i hela korridoren Stockholm--Jämtland
och vidare över till Norge.
Regeringen har i sin proposition 1992/93:176 om
investeringar i trafikens infrastruktur m.m. föreslagit att det
skall skapas förutsättningar för snabbtågstrafik bl.a. på
sträckan Stockholm--Östersund via norra stambanan. Den
i propositionen bedömda restiden efter utbyggnad mellan
Stockholm och Östersund är dock hela 4 timmar och 45
minuter, vilket är minst 45 minuter för mycket för att vara
reellt konkurrenskraftig med flyg och bil. Utan en rejäl
satsning på norra stambanan kommer vi att få uppleva en
utarmning av företag och den viktiga turistnäringen i
inlandet.
Regeringen har i samma proposition deklarerat sin
avsikt att på samma sätt som gjorts för väst- och
ostkustbanornas utbyggnad tillsätta en förhandlingsman
med uppdrag att söka träffa en uppgörelse om lokal
medverkan i finansieringen av en upprustning av
bansträckningen mellan Östersund och Gävle.
Den utredning som för närvarande görs av Banverket
och SJ i samverkan med berörda intressenter skall studera
förutsättningarna för att utveckla tågtrafik i korridoren
Stockholm--Jämtland--Trondheim via norra stambanan. I
utredningen skall även studeras kopplingar med
''Bergslagspendeln'' och ''Mittlinjen''. Även kopplingar
med X-trafiks regionaltågtratik och SJ:s ostkustbane- och
Övre Norrlandstrafik skall beaktas.
Planeringsperioden 1994--2003 bildar grund för
marknadsanalyser, trafik och infrastrukturplaner.
Utredningen skall senast i september 1993 lämna underlag
till intressenterna, regeringen och riksdagen, som även kan
utgöra grund för Banverkets stomnätsplan. Därtill skall
utredningen utgöra grund för den statliga
förhandlingsmannens arbete med att söka en uppgörelse
med de regionala och lokala intressenterna angående deras
medverkan i finansieringen av utvecklingen av banan.
Materialet skall även utgöra grund för vidareutveckling
av regional- och fjärrtågstrafik inkl. X 2000, där målet är
att minska restiden till fyra timmar på sträckan Stockholm--
Östersund.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att målet för restiden skall vara
fyra timmar med X 2000 på sträckan Stockholm--Östersund
via norra stambanan.

Stockholm den 23 mars 1993

Sigrid Bolkéus (s)

Berit Andnor (s)

Widar Andersson (s)

Margareta Winberg (s)

Axel Andersson (s)

Nils-Olof Gustavsson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)