med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T38 av Maud Ekendahl (m)

av Maud Ekendahl (m)
Snabba transportleder med god kapacitet är nödvändiga.
Det ställer stora krav på infrastrukturen. Vägnätet är en del
i såväl ett svenskt som ett internationellt transsportsystem.
Skyndsam utbyggnad av nuvarande E 4 i Skåne till
motorväg hela sträckan Helsingborg--Stockholm är därför
nödvändig.
Vägverket, Region Skåne, har redovisat olika alternativ
för väg E 4 i diskussionsunderlaget ''Utveckling av
vägförbindelsen Malmö/Lund -- Norra Skåne --
Mellansverige''. Ett av alternativen (nr 1) har dagens E 4-
sträckning som utgångspunkt medan de andra tre innehåller
förslag till nya vägsträckningar från Malmö och norrut.
I regeringens proposition 1992/93:176 om investeringar i
trafikens infrastruktur anförs att Vägverket i samråd med
berörda länsstyrelser i södra Sverige bör arbeta vidare med
frågan hur väg E 4 skall dras genom Skåne.
Skälen för att bygga ut dagens E 4 till motorvägsstandard
på alla delsträckor i Skåne är synnerligen starka. Även en
utbyggnad till bättre standard än i dag av väg E 22 till
Kristianstad, Blekinge och östra Småland är angelägen.
Investeringskostnader
Endast i skånska Vägverkets alternativ 1 (dagens E 4)
klaras en utbyggnad av E 4 utan mycket höga
investeringskostnader på kort tid. Detta alternativ ger även
utan jämförelse största möjligheten till flexibel, etappvis
utbyggnad. I nordvästra Skåne påbörjades hösten 1992 en
utbyggnad av motorvägen mellan Hyllinge och Åstorp. En
vidare utbyggnad mellan Åstorp och Örkelljunga och
vidare norrut bör snarast genomföras.
Tillgänglighet och regional utveckling
Företagstätheten och förekomsten av livskraftiga och
fortsatt utvecklingsbara företag är stor i Nordvästskåne.
Det är angeläget att näringslivspotentialen tillvaratas, bl.a.
genom satsning på vägar och annan infrastruktur, så att
Nordvästskånes goda möjligheter att bidra till utveckling av
hela landet tillvaratas.
Helsingborgs hamn är Sveriges andra hamn.
Helsingborgs hamn har avsevärt högre överskeppning än
någon annan sydsvensk hamn och har en kapacitet som
medför att det inte krävs större investeringar under de
närmaste åren. Hamnen kan därför snabbt nyttjas för
betydligt större trafikering och kan också byggas ut till
centralhamn för omlastning till östra Europa och för ökade
transporter till/från kontinentala destinationer.
Upptagningsområdet för transporter är väsentligt större
för dagens skånska E 4 än för Vägverkets, Region Skåne,
övriga alternativ.
Trafikflöden
På långa sträckor är de framtida flödena på dagens
skånska E 4 i prognosen nästan lika hög och i något fall till
och med högre än trafikflödet för närvarande. En viktig
slutsats är följaktligen att dagens E 4-sträckning under alla
omständigheter kommer att ha stor trafik och snarast måste
få motorvägsstandard.
Det är också en betydande omväg att färdas från till
exempel Stockholm, eller Jönköping till Köpenhamn via
Malmö. Om man åker till Köpenhamn via det skånska
Vägverkets alternativ till ny nord--sydgående motorväg
genom Skåne blir omvägen ungefärligen 35--45 km jämfört
med alternativ 1. Erfarenheten visar att transportörerna
inte är beredda att köra omvägar.
Sträckan Ljungby--Helsingborg--Helsingör--södra
Köpenhamn är enligt nuvarande E 4-sträckning bara 15 km
längre än fågelvägen.
Restider
Dagens E 4-motorväg till Malmö är endast cirka en mil
längre i jämförelse med det skånska Vägverkets alternativ.
En mil kortare väg innebär en reell tidsvinst på högst cirka
sex, sju minuter vid motorvägskörning. Alternativ 1 anses
av det skånska Vägverket vara mindre bra när det gäller
restid, men vid transporter via dagens E 4 är restid för
transport till Malmö endast marginellt längre än andra
alternativ.
Miljö- och naturresurser m.m.
Vägverkets underlag redovisar att en utbyggnad av
dagens E 4 är klart minst skadlig för miljön vid en
sammanvägd bedömning med utgångspunkt från bl.a.
riksintressen för naturvård, kulturvård och rekreation.
Ytkrav
Det skånska Vägverkets alternativ 1 medför klart minst
fysiskt intrång, vilket har stor betydelse för Skåne där
konkurrensen om mark är stark, andelen allemanrättslig
mark är begränsad och miljön är särskilt känslig. En ny
motorväg genom Skåne enligt det skånska Vägverkets
andra alternativ skulle innebära nya bullerstörningar i
många orter och områden.
En miljölösning, som innebär att man i största möjliga
mån nyttjar områden som redan har ett fysiskt intrång i
naturen, är klart att föredra framför att ''bryta ny bygd''
med allt vad detta medför från miljösynpunkt. En ny
motorväg skulle skära tvärs igenom markområden som i
många fall är av riksintresse eller starkt regionalt intresse.
En utbyggnad av dagens E 4 ökar i hög grad
trafiksäkerheten.
Sammantaget är en utbyggnad av dagens E 4 i Skåne för
motorväg hela sträckan Helsingborg--Stockholm mest
fördelaktig.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att väg E 4 snarast bör byggas ut
med bibehållande av nuvarande sträckning.

Stockholm den 22 mars 1993

Maud Ekendahl (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)