med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T37 av Kristina Svensson m.fl. (s)

av Kristina Svensson m.fl. (s)
Riksväg 64
Riksväg 64, från E 20 till Rv 45 söder om Mora, ingår i
ett naturligt och av hävd använt trafikstråk, som
tillsammans med E 20, Rv 48 och Rv 26 (Nissastigen)
anknyter såväl sydvästra Sverige som, tillsammans med E 4,
södra och sydöstra Sverige med Siljanområdet och
Norrlands inland. Vattendelaren för såväl nord- som
sydgående trafik går i Göteborgstrakten enligt en
enkätstudie som Scandiaconsult genomfört. Ungefär
hälften av företagen längs Inlandsvägen norr om Vansbro
väljer Rv 45 medan den andra hälften använder Rv 64 -- E
20 vid transporter till och från Göteborg. Enkätstudien gav
i övrigt en kraftig övervikt för Rv 64 som viktig länk mot
söder. Detta kommer naturligtvis att accentueras vid
förväntad expansion av utbytet med de södra
Östersjöstaterna och när Öresundsbron blir en realitet.
Rv 64 och Rv 45 sammanstrålar sydväst om Mora. Mora
kommun förordade i sitt yttrande över Transportvision i
Dalarna att förgreningen Mora--Göteborg får sin sträckning
på den östra sidan om Vänern.
I Vägverkets utredning om stamvägnätets omfattning i
olika inriktningsalternativ faller Rv 48 och Rv 64 upp till
Kristinehamn ut i samtliga alternativ och hela Rv 64 i
alternativet miljö. Övriga vägar som faller ut i samtliga
alternativ är E 4, E 6, E 18, E 20, E 22, Rv 70.
Vägverket centralt har i januari 1993 presenterat
resultatet av den inriktningsdiskussion som förts. I det
nationella stamvägnät som vägverket föreslår ingår de vägar
som föll ut i samtliga inriktningsalternativ med undantag av
Rv 48 och Rv 64. Däremot ingår Rv 40, Rv 45 och E 14.
I de regionala stråken som vägverket föreslår ingår Rv
64 från Mariestad till Filipstad dock ej norr därom.
I tillgängligt material från vägverket region Väst och
länsstyrelsen i Värmlands län ingår hela Rv 45 som en del i
det nationella stamvägnätet. Rv 64 ingår i sin del upp till
Filipstad som ett regionalt stråk, således en nivå lägre.
Delen mellan Filipstad och Rv 45 får en ännu lägre
planeringsnivå.
Från vägverkets region Mitt och länsstyrelsen i
Kopparbergs län erfar vi att Rv 64 i sin del inom region Mitt
lägst kommer att klassas som regionalt stråk.
Ovanstående redovisar en mycket klar ambition att styra
trafiken i ett långt perspektiv. Sådana styrningar måste som
tidigare nämnts starkt kunna motiveras.
Ur miljösynpunkt är Rv 64 bästa alternativ. Att leda
ännu mer trafik via en hårt belastad Göteborgsregion och
Trestadsområdet är självfallet helt förkastligt.
Tillväxt, regional utveckling och balans är något svårare
parametrar, men med tanke på att Rv 64 passerar och
betjänar landets svårast drabbade region vad gäller
sysselsättning, borde ändå detta ge någon form av
genomslag i planerna. Vansbro, Storfors, Karlskoga och
Degerfors kommuner tillhör samtliga de svårast drabbade
kommunerna i Sverige. Att de ligger i tre olika län och två
olika vägregioner skall inte få ha någon betydelse i
sammanhanget.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att riksväg 64 i sin helhet skall
ingå i det nationella stamvägnätet.

Stockholm den 19 mars 1993

Kristina Svensson (s)

Anders Nilsson (s)

Leo Persson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)