med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T35 av Stig Bertilsson och Lars Björkman (m)

av Stig Bertilsson och Lars Björkman (m)
I infrastrukturspropositionen redovisas förslag till
investeringar och statliga insatser för förbättrade
kommunikationer. Dessa förslag är välkomna och
angelägna för att stärka regionens kommunikationer.
Norge--Vänerbanan
Norge--Vänerbanan har nu fastlagts till sin sträckning
och flera etapper kan påbörjas redan under 1993. En
etapputbyggnad av den s.k. Erikstadsvängen innebär en
avsevärd förkortning av restiden mellan Göteborg och
Oslo. Inte minst mot bakgrund av att trafiken redan sker
med det nya norska ICE-tåget (BM70) för hastigheten 160
km/h. En annan omedelbar åtgärd som bör påbörjas är
anpassning av banan till 160 km/h genom ombyggnad av
signaler m.m.
Eftersom Norge--Vänerbanan är en av Sveriges mest
belastade enkelspårbanor krävs ökad kapacitet om en
utbyggd tågtrafik skall kunna ske. Det är därför angeläget
att ökad kapacitet byggs ut genom ''långa mötesspår'' och/
eller dubbelspår på vissa avsnitt. Ett sådant avsnitt med ny
sträckning är Trollhättan--Öxnered där kommunerna
genomfört en banutredning med möjlig byggstart redan
1994.
Banverket bör därför få direktiv att prioritera en snar
upprustning av Norge--Vänerbanan.
Vänertåg
Älvsborgstrafiken, trafikhuvudman i Älvsborgs län, har
nyligen redovisat ett konkret förslag -- Vänertåg -- till
förbättrad tågtrafik på sträckan Göteborg--Karlstad
integrerat med tågtrafik på Älvsborgsbanan Uddevalla--
Herrljunga--Borås. Genom åtgärder på Norge--
Vänerbanan stärks förutsättningarna för en sådan
utveckling av tågtrafiken.
Vänertåg omfattar även Älvsborgsbanan där staten slutit
ett femårsavtal och trafik kommer att ske med nya
motorvagnståg redan under 1994. För att denna satsning
skall komma till sin fulla rätt krävs en upprustning av
Älvsborgsbanan så att de nya tågens hastighetspotential kan
utnyttjas fullt ut.
Banverket bör därför prioritera denna upprustning av
Älvsborgsbanan i sin fortsatta planering. Ombyggnad av
spår och växlar i Herrljunga bör också kunna genomföras
redan under 1993 för att förbättra anslutningen mellan
Älvsborgsbanan och västra stambanan med anslutning till X
2000 i Herrljunga.
Investeringar i nya tåg
Satsningar på en förbättrad infrastruktur är angelägna
för att stärka tågtrafikens konkurrenskraft. Utbyggnaden
kommer dock att ta tid, och först i slutet av 1990-talet kan
man räkna med påtagliga restidsvinster. Risken är uppenbar
att SJ och trafikhuvudmännen under denna tid har svårt att
finansiera en tågtrafik som långsiktigt bedöms ekonomiskt
bärkraftig.
Framförallt står SJ och trafikhuvudmännen inför beslut
om tunga investeringar i nya tåg. För att underlätta ett
genomförande av en utvecklad tågtrafik -- t.ex. enligt
förslaget Vänertåg -- bör staten stödja denna utveckling.
Detta kan ske inom ramen för anslaget ''stöd för olönsam
interregional järnvägstrafik''. Anslaget bör även kunna
disponeras för bidrag till investeringar. Genom en sådan
åtgärd garanteras att också attraktiv trafik kan bedrivas på
de upprustade banorna redan under 1990-talet. Risken är
annars stor att tågtrafiken ytterligare försämras under den
tid banorna upprustas.
Medverka till samarbete
För att stärka tågtrafikens utveckling bör staten
medverka till ett fördjupat samarbete med
trafikhuvudmännen. Motiven till en sådan samverkan är att
tillvarata den kompetens och kunskap som finns regionalt
för att stärka utvecklingen av den långväga trafiken som
staten har ansvaret för. Samtidigt kan samverkan förbättras
med den regionala trafiken som trafikhuvudmännen har
ansvaret för.
Flera exempel på förslag till sådana
samverkanslösningar har redovisats av trafikhuvudmännen:
Vänertåg är ett sådant, förslag för kust-till-kustbanan ett
annat.
Staten bör överväga nya former för samverkan med
trafikhuvudmännen för att åstadkomma bästa möjliga
trafikförsörjning på ett upprustat järnvägsnät.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om investeringar och statliga insatser
inom trafikens infrastruktur.

Stockholm den 22 mars 1993

Stig Bertilsson (m)

Lars Björkman (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)