med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T34 av Leif Carlson (m)

av Leif Carlson (m)
Kommunikationerna är i hög grad bestämmande för en
regions utvecklingsmöjligheter. Så har Riksväg 34 en helt
avgörande betydelse för det inre av Kalmar län. Den
relativt korta sträckan, cirka 6,1 km, mellen Vimmerby och
Storebro utgör en flaskhals som äventyrar regionens
utveckling. Behovet av ombyggnad är väldokumenterat
sedan mitten av 1970-talet, men åtgärderna har successivt
skjutits på framtiden trots att en ombyggnad av denna
sträcka är det enskilda projekt i Kalmar län som, enligt
Vägverket, ger störst samhällsnytta vid ett genomförande.
Projektet är nu framflyttat till 1999!
Vägverket har dock planlagt för att kunna genomföra en
ombyggnad genast. Vägen har nyligen stakats ut,
markfrågor är lösta och arbetsplaner färdiga. Det är endast
pengarna, ca 30 miljoner, som ännu saknas. I propositionen
1992/93:176 skriver kommunikationsministern under
rubriken Vägverkets inriktning Regional balans:
att på övriga riksvägar prioriteras förbifarter liksom
vägsträckor med nedsatt framkomlighet inom Norrlands
inland och i sydöstra Sverige.
Riksväg 34 ligger i högsta grad i sydöstra Sverige. Den
aktuella sträckan går dessutom genom den region som har
den högsta arbetslösheten i Kalmar län och en av de högsta
i riket. En ombyggnad av riksväg 34, som kan ske
omedelbart, också det helt i linje med propositionens
önskemål, skulle direkt ge välbehövliga arbetstillfällen samt
på sikt stärka de inre delarna av Kalmar läns
konkurrenskraft.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om ombyggnad av riksväg 34,
sträckan Vimmerby--Storebro.

Stockholm 18 mars 1993

Leif Carlson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)