med anledning av prop. 1992/93:176 Investeringar i trafikens infrastruktur m.m.

Motion 1992/93:T33 av Anita Persson (s)

av Anita Persson (s)
I propositionen angående de långsiktiga investeringarna
i trafikens infrastruktur har resultatet blivit en
sammanvägning där regeringen har spridit resurserna
relativt jämnt över riket.
I Södermanland har länsstyrelsen tillsammans med
berörda kommuner, Banverket och SJ arbetat med ett
järnvägsprojekt, Nyköpingslänken, som syftar till att en ny
järnväg anläggs mellan Järna och Norrköping. En sådan
utbyggnad skulle innebära förkortade restider i de flesta
relationerna mellan Stockholm och södra Sverige.
Dessutom skulle kapacitet frigöras på de i dag hårt
ansträngda västra och södra stambanorna genom att delar
av deras persontrafik kan läggas om till Nyköpingslänken.
Den frigjorda kapaciteten skulle sedan kunna användas till
godstrafik och regional persontrafik. För kommunerna
Nyköping, Trosa och Norrköping skulle de positiva
effekterna bli särskilt stora genom den kraftigt förbättrade
förbindelsen med Stockholmsregionen.
I de pressmeddelanden som utskickades i samband med
att propositionen presenterades, uttalade
kommunikationsministern att 4,5 miljarder kronor skall
avsättas för utbyggnad till dubbelspår och
snabbtågsstandard på sträckan Järna--Norrköping. En
sådan tydlig formulering kan man inte återfinna i
propositionen. Där föreslås att den långsiktiga inriktningen
av järnvägens utbyggnad bör bygga på det av Banverket
utarbetade investeringsalternativet ''Hög'' med
inriktningen ''Miljö/Tillgänglighet''. I propositionen nämns
inget om utbyggnad av Nyköpingslänken.
Studerar man Banverkets underlag till propositionen
finner man att investeringsalternativet ''Hög'' med
inriktningen ''Miljö/Tillgänglighet'' innebär att resurserna
fördelas jämnt över stomnätet. Någon utbyggnad av
Nyköpingslänken inryms enligt Banverket inte i denna
inriktning.
Infrastrukturinvesteringar av den storlek som
Nyköpingslänken representerar innebär med automatik att
enskilda människors intressen hamnar i kläm. För att
minska denna skada är det av betydelse med en tydlighet
både i planeringsprocessen, där enskilda intressen måste få
komma till tals, och i den politiska beslutsprocessen, där
ingen tvekan bör finnas om ett projekt kan utföras eller ej.
Nyköpingslänken, järnvägen mellan Järna och Norrköping
inräknas ibland i begreppet Götalandsbanan men har också
stor betydelse för avlastning av Södra stambanan. En
satsning på utbyggnad till dubbelspår och
snabbtågsstandard på sträckan Järna--Norrköping är därför
av stor betydelse.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om byggande av Nyköpingslänken.

Stockholm den 18 mars 1993

Anita Persson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-03-23 Bordläggning: 1993-03-24 Hänvisning: 1993-03-25

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)